KSPH 63 INS 26342/2015-P-41
č.j.: KSPH 63 INS 26342/2015-P-41-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužníka: Windoor s Příbram s.r.o., IČO: 26204088, se sídlem Lešetice 55, 262 31 Lešetice,

o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 63 INS 26342/2015-P-41-2, ze dne 05.05.2016, o odmítnutí přihlášky věřitele č. 40: REM II SP. Z.O.O., DIČ: PL7952233643, se sídlem Nestora 1, 37-700 Przemyśl, Polsko, zastoup.: Mgr. Marek Ježek, advokát, se sídlem Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín, pro opožděnost se mění tak, že přihláška s e n e o d m í t á a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

II. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci: JUDr. Pavel Čížkovský, IČO: 66210089, se sídlem Ovčárecká 1452, 280 02 Kolín, aby zařadil přihlášku věřitele č. 40 do seznamu přihlášených pohledávek na pořad zvláštního přezkumného jednání. O splnění této povinnosti bude insolvenční správce informovat soud do 15 dnů od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění

Věřitel č. 40: REM II SP. Z.O.O., DIČ: PL7952233643, podal proti usnesení ze dne 05.05.2016, č.j.-2, včasné a důvodné odvolání, ve kterém namítal, že jeho přihláška byla podána včas a soud by ji měl akceptovat.

O úpadku dlužníka: Windoor s Příbram s.r.o., IČO: 26204088, rozhodl soud usnesením ze dne 04.02.2016, č.j.:-A-20, a současně zvolil jako způsob řešení dlužníkova úpadku konkurs. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 04.02.2016.

Věřitel č. 40 své odvolání zdůvodnil tak, že insolvenční soud v napadeném usnesení nezohlednil skutečnost, že věřitel č. 40 je známým věřitelem ve smyslu ust. § 430 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ). Známým věřitelem, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je osoba, o níž insolvenční soud již v době rozhodnutí o úpadku ví, že by mohla být dlužníkovým věřitelem, případně se o její existenci dozví kdykoliv později v dalším průběhu insolvenčního řízení.

V daném případě byl věřitel č. 40 uveden dlužníkem v soupise majetkové podstaty, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 27.01.2016, tedy nejpozději v té době se o této osobě insolvenční soud dozvěděl. isir.justi ce.cz

Vzhledem ke skutečnosti, že věřitel č. 40 splňuje zákonné podmínky pro tzv. známého věřitele ve smyslu ust. § 430 odst. 1 IZ, je nutné jej v souladu s ust. § 430 odst. 2 IZ vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku tak, že mu insolvenční soud zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Podle ust. § 430 odst. 3 IZ insolveční soud známému věřiteli zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášky pohledávky.

V daném případě byli známí věřitelé poučeni ve smyslu ust. § 430 odst. 3 IZ výzvou ze dne 15.02.2016, č.j.:-A-23, která byla zveřejněna v insolvečním rejstříku dne 15.02.2016. Výzva byla věřiteli č. 40 doručena dne 25.03.2016. Výzva ovšem obsahovala nesprávné poučení o závazné lhůtě k podávání přihlášek pohledávek, a to lhůtu 30 dnů ode dne doručení výzvy. Proto soud vydal dne 02.03.2016 opravné usnesení, č.j.: KSPH 63 INS 26342/2015-A-26, v němž opravil nesprávné označení dlužníka-správnou adresu sídla společnosti, a dále správnou lhůtu pro podávání přihlášek, tj. do 2 měsíců od doručení této výzvy. Opravné usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 03.03.2016.

Přihláška věřitele č. 40 došla insolvenčnímu soudu dne 18.04.2016, tedy v zákonné lhůtě a přihláška tedy byla podána včas.

Dle ustanovení § 95 IZ, v souladu s ustanovením § 210a o.s.ř., rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pouze věřitel č. 40, o jehož pohledávce je rozhodováno, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 IZ).

V Praze dne 24. května 2016 JUDr. Hana Hrabcová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Alžběta Čejková