KSPH 63 INS 23708/2015-P-18
č.j. : KSPH 63 INS 23708/2015-P-18-5

USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Veronikou Suchnovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 71356002, Koupě 3, 262 72 Koupě,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 02.05.2016, č.j. KSPH 63 INS 23708/2015-P-18-4, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 29.04.2016 podal věřitel č. 17: INVESA s.r.o., IČO 28544293, se sídlem Revoluční 725, 110 00 Praha 1, odvolání do usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele do insolvenčního řízení ze dne 26.04.2016, č.j.:-2.

V souvislosti s podaným odvoláním vyzval soud věřitele č. 17 usnesením ze dne 02.05.2016, č.j.-4, k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč do 3 dnů od doručení usnesení, a to dle položky č. 4/1c v souladu s položkou č. 22/11 Sazebníku soudních poplatků.

Usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele do insolvenčního řízení se považuje za úkon procesní povahy, a tedy splňuje podmínky pro použití položky č. 22/14 Sazebníku soudních poplatků (srovnání s rozhodnutím Nejvyššího soudu v Brně ze dne 03.11.2011, č.j. KSLB 76 INS 5809/2010 29 NSČR 53/2011-P14-15), jež stanovuje, že za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně procesní povahy se soudní poplatek nevybere.

Dle ustanovení § 12 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 210a o.s.ř., vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

Vzhledem k výše uvednému soud prvního stupně usnesení o zaplacení soudního poplatku zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který isir.justi ce.cz

má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 5. května 2016 Mgr. Veronika Suchnová, v. r. asistentka soudkyně

Za správnost vyhotovení: Alžběta Čejková