KSPH 63 INS 23016/2016-A-14
Jednací číslo: KSPH 63 INS 23016/2016-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Dražkovická 882, 274 01 Slaný,

o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se dlužník domáhá zastavení exekuce vedené soudní exekutorkou Mgr. Janou Kalistovou pod č.j. 182 EX 1793/16 a soudní exekutorkou JUDr. Ingrid Švecovou pod č.j. 091 EX 08351/16 do doby rozhodnutí insolvenčního soudu o insolvenčním návrhu dlužníka, s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dlužník se návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 07.10.2016 (již v pořadí třetím) domáhá zjištění svého úpadku a povolení oddlužení s tím, že má 10 závazků v celkové výši 650.858 Kč. S ohledem na stávající příjem z pracovního poměru dlužník navrhl, aby soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, současně požádal o stanovení nižší než zákonem určené splátky.

Podáním doručeným soudu dne 30.10.2016 navrhl dlužník vydání předběžného opatření, kterým se domáhá zastavení exekuce vedené soudní exekutorkou Mgr. Janou Kalistovou pod č.j. 182 EX 1793/16 a soudní exekutorkou JUDr. Ingrid Švecovou pod č.j. 091 EX 08351/16 do doby rozhodnutí insolvenčního soudu o insolvenčním návrhu dlužníka. Svůj návrh zdůvodňuje tím, že ačkoliv si je vědom zákonných účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, předpokládá, že ze strany soudu nebude dříve jak za 6 měsíců o jeho návrhu rozhodnuto, což znamená, že v souvislosti s oběma exekucemi porostou dlužníkovi dluhy z titulu pohledávek exekutorek. Z důvodu narůstajícího zadlužení proto dlužník podal předmětný návrh s tím, že souběh insolvenčního a exekučního řízení je pro něho ekonomicky nevýhodný .

Podle ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není isir.justi ce.cz dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojuje i ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle ustanovení § 2 písm. j) insolvenčního zákona je společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů.

Podle ust. § 55 zákona č. 121/2001 Sb. (exekučního řádu)

(1) Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Podá-li manžel povinného návrh na zastavení exekuce podle § 262b občanského soudního řádu, rozhodne o tomto návrhu exekutor na základě písemných dokladů i bez souhlasu oprávněného do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Nevyhoví-li exekutor návrhu, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne. Ustanovení odstavce 3 se nepoužije.

(2) Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh na zastavení exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.

(3) Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu. oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud, který při rozhodování postupuje podle odstavce 5.

(5) O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.

(6) Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě. Soud, aniž by osvědčoval z předložených důkazů skutečnosti tvrzené dlužníkem v návrhu, shledal návrh dlužníka za nedůvodný. Předně zdejšímu soudu je známo z rozhodovací činnosti, že ve věci stejného dlužníka byla veden již dvě řízení, a to o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení pod. sp. zn. 39 INS 3524/2011, které bylo pravomocně ukončeno po vzetí na vědomí splnění oddlužení (přihlášení nezajištění věřitelé uspokojeni ze 100%) a dále pod sp. zn. 63 INS 22094/2016, ve kterém byl návrh odmítnut z důvodu nesplnění výzvy na odstranění nedostatku návrhu usnesením ze dne 5.10.2016. V předmětné věci se dlužník domáhá, aby insolvenční soud zasáhl vydáním předběžného opatření do exekučního řízení tak, aby bylo dosaženo zastavení tohoto řízení. Takového účinku se však dlužník nemůže domoci na základě předběžného opatření vydaného v rámci insolvenčního řízení, neboť insolvenční soud není oprávněn zasáhnout do probíhajícího exekučního řízení. Toto řízení probíhá dle zákona č. 121/2001 Sb. a tento zákon upravuje podmínky, za nichž lze řízení zastavit. Vedle toho je třeba připomenout, že soudní exekutor musí ze zákona respektovat účinky zahájení insolvenčního řízení stanovené v zák. č. 182/2006 Sb.

Soud proto návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, Nám. Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4, prostřednictvím Krajského soudu v Praze (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 1. listopadu 2016 JUDr. Hana Hrabcová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová