KSPH 63 INS 21547/2015-A-15
Č.j.: KSPH 63 INS 21547/2015-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužníka: Vladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Činěves 74, 289 01 Činěves, o insolvenčním návrhu dlužníka,

o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 pís m. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdě jších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), a to tak, že se JUDr. Petru Kociánovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Brno-venkov, IČ: 605 31 355, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, umožňuje provést již naříze nou exekuci vedenou pod sp.zn. 137 EX 13626/08, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

II. JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-venkov, IČ: 60531355, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, a to na bankovní účet soudu č. 3703-8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 9632154715, a to do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení. Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, přistoupí soud k jeho vymáhání. Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem, kterým bylo dne 25.8.2015 zahájeno insolvenční řízení, se insolvenční navrhovatel (dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o své m úp adk u a řeše ní tohoto úpadku oddlužením.

Dne 14. 12. 2015 byl soudu doručen návrh na vydání předběžného opatření JUDr. Petra Kociána, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-venkov, IČ: 60531355, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno (dále jen Navrhovatel ). Navrhovatel se domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak že se Navrhovateli umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 137 EX 13626/08 (dále jen Návrh ).

Návrh byl odůvodněn zejména tím, že Navrhovatel vede proti dlužníkovi jako povinnému exekuci na základě vykonatelného platebního rozkazu č.j. 14 Ro 1243/2008 ze dne 18.8.2008 vydaného Okresním soudem v Nymburce, usnesením č.j. č.j. 22 Nc 5469/2008 -6 Okresního soudu v Nymburce ze dne 12.12.2008, o vymožení pohledávky oprávněného; Matco, s.r.o., se sídlem Letenská 121/8, Praha 011, PSČ; 118 00, IČ; 26425033. Dne 16.2.2015 vydal Navrhovatel dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu č.j. 137 Ex 13626/08-682. Zahájení elektronického dražebního jednání mělo proběhnout dne 16.4.2015 v 11:30 hod. Z důvodu toho, že dne 16.4.2015 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení č.j. KSPH 63 INS 9910/2015-A-3, bylo dražební jednání usnesením č.j. 137 Ex 13626/08-756 ze dne 16.4.2015 odročeno na neurčito. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 63 INS 9910/2015-A-9 ze dne 15.6.2015 byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut. Usnesením soudního exekutora č.j. 137 Ex 13626/08-768 ze dne 7.7.2015 byl termín dražebního jednání stanoven na den 25.8.2015 v 9:30 hod. Dne 25.8.2015 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení proti povinnému č.j.-A-3. Dražební jednání nařízené na den 25.8.2015 v 9:30 hod. bylo usnesením č.j. 137 Ex 13626/08-777 dne 25.8.2015 opět odročeno na neurčito. Před uvedenými dvěma insolvenčními návrhy dlužník podal ještě dva insolvenční návrhy (č.j. KSPH 39 INS 29927/2012 a č.j. KSPH 39 INS 12355/2013), které byly taktéž odmítnuty. S ohledem na ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a účinky zahájení insolvenčního řízení, nemůže soudní exekutor v provedení exekuce prodejem nemovitých věcí pokračovat a exekuci provést. Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha dlužníka sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení, neboť insolvenční návrh byl podán v průběhu exekučního řízení, přestože nesplacené závazky povinného existovaly dříve, a zejména až po vydání dražební vyhlášky bezprostředně již podruhé před termínem dražby, zjevně tedy bylo úmyslem povinného zamezit provedení dražby. Soudní exekutor má za to, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, když je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního návrhu je pouze obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinného a v neposlední řadě zneužívání práva a za tímto účelem zvýšení zatížení insolvenčního soudu zjevně obstrukčním insolvenčním řízením. Soudní exekutor dále poukázal na judikaturu Vrchního soudu (usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSOS 25 INS 8199/2013; 3 VSOL 355/2013-A-19, ze dne 19.6.2013).

Podle ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojuje i ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle ustanovení § 2 písm. j) insolvenčního zákona je společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů.

Obecně lze konstatovat, že v případě návrhu na nařízení předběžného opatření soud v zájmu rychlé a efektivní prozatímní úpravy poměrů pouze zkoumá, zda jsou osvědčeny skutečnosti rozhodující pro jeho nařízení.

Z Návrhu a k němu připojených příloh vyplývá, že Navrhovatel vede proti dlužníkovi jako povinné exekuci nařízenou usnesením č.j. 22 Nc 5469/2008-6 Okresního soudu v Nymburce ze dne 12.12.2008. Dne 16.2.2015 vydal Navrhovatel dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu č.j. 137 Ex 13626/08-682. Zahájení elektronického dražebního jednání mělo proběhnout dne 16.4.2015 v 11:30 hod. Dne 16. 4. 2015 (tj. v den konání dražby) však dlužník podal insolvenční návrh. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 63 INS 9910/2015-A-9 ze dne 15.6.2015 byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut. Usnesením soudního exekutora č.j. 137 Ex 13626/08-768 ze dne 7.7.2015 byl termín dražebního jednání stanoven na den 25.08.2015 v 9:30 hod. Dne 25.8.2015 (tj. v den konání dražby) byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení proti povinné č.j. -A-3. Dražební jednání nařízené na den 25.8.2015 v 09:30 hod. bylo usnesením č.j. 137 Ex 13626/08-777 dne 25.08.2015 odročeno na neurčito. Před uvedenými dvěma insolvenčními návrhy dlužník podal ještě dva insolvenční návrhy (č.j. KSPH 39 INS 29927/2012 a č.j. KSPH 39 INS 12355/2013), které byly taktéž odmítnuty. V insolvenčním řízení č.j., kde se dlužník zároveň domáhal povolení oddlužení, nebylo do dnešního dne vydáno rozhodnutí o úpadku, neboť dlužník byl již třikrát vyzýván k odstranění nedostatků návrhu. Dlužník stále neprokázal, že bude schopný splatit alespoň 30 % svých závazků v následujících 5 letech. Dlužník zároveň ve svém insolvenčním návrhu uvedl, že od srpna 2015 nastoupí do zaměstnání, kde očekává průměrný měsíční příjem ve výši 15.000,-Kč měsíčně. Dlužník však do zaměstnání nenastoupil, v současné době je odkázán na dávky sociální podpory a pouze uvedl, že do zaměstnání nastoupí v průběhu roku 2016.

Předchozí insolvenční řízení dlužníka byly odmítnuty pro vady návrhu. Dlužník byl i v tomto (již čtvrtém) insolvenčním řízení vyzýván k odstranění vad insolvenčního návrhu, dlužník však vady neodstranil. Není tak zatím najisto postaveno, zda vůbec dojde ke zjištění jeho úpadku a povolení oddlužení.

Výše popsané chování dlužníka v insolvenčních řízeních (opakované podávání insolvenčních návrhů bezprostředně před nařízenou dražbou, které jsou navíc vadné) svědčí závěru, že je veden s úmyslem zabránit nařízené dražbě. Dle soudu je možné již z pouhé časové souvislosti okamžiků podávání insolvenčních návrhů a dat nařízených dražebních jednání dovozovat existenci důvodů hodných zvláštního zřetele, pro něž lze předběžným opatřením omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

Rozsah nařízeného předběžného opatření byl vymezen tak, aby výtěžek dosažený zpeněžením v exekučním řízení byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení tak, aby soud mohl rozhodnout o úpadku dlužníka a povolit jeho oddlužení.

Provedení exekuce v průběhu insolvenčního řízení nemůže být v rozporu se společným zájmem věřitelů taktéž s ohledem na skutečnost, že právní závěry vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.10.2014, sp. zn. 21 Cdo 3182/2014, že soudní exekutor je povinen po zahájení insolvenčního řízení na majetek v exekuci povinného vydat do majetkové podstaty úpadce jím v exekuci vymožené plnění bez odpočtu nákladů exekuce a jako věřitel úpadce náklady exekuce (svoji pohledávku) přihlásit do insolvenčního řízení, se beze zbytku uplatní také v případě nařízeného předběžného opatření podle § 82 odst. písm. b) insolvenčního zákona omezujícího účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (viz usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 28/2015-A-16 (KSPH 71 INS 32431/2014) ze dne 24.2.2015).

Z uvedených důvodů insolvenční soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl. S odkazem na ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona bylo podle názoru insolvenčního soudu možné uvedené předběžné oprávnění vydat i bez návrhu a proto nebyl Navrhovatel povinen složit jistotu.

Podle položky č. 5 Sazebníku soudních poplatků 1 se za jeden návrh na nařízení předběžného opatření platí částka 1.000,-Kč. Z uvedeného důvodu soud Navrhovateli uložil povinnost zaplatit soudní poplatek v této výši (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 16. prosince 2015 JUDr. Hana Hrabcová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Alžběta Čejková

1 příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů