KSPH 63 INS 16867/2016-A-14
Jednací číslo: KSPH 63 INS 16867/2016-A-14

USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 03046541, bytem Chotýš 62, 281 63 Vitice, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16.08.2016, č.j.: KSPH 63 INS 16867/2016-A-12, se z r u š u j e. Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 16.08.2016, č.j.: KSPH 63 INS 16867/2016-A-12, insolvenční soud uložil povinnost dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč z důvodu, že doložený příjem dlužníka nepostačoval k uhrazení min. 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v následujících 5 letech. Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 06.09.2016 v zákonné lhůtě odvolání, jímž se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a zároveň doložil své příjmy za měsíc srpen 2016. Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, když jím doložené příjmy postačují k uhrazení přibližně 50 % pohledávek nezajištěných věřitelů v následujících 5 letech, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona). V Praze dne 15. září 2016 JUDr. Hana Hrabcová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Naďa Vlková isir.justi ce.cz