KSPH 63 INS 16741/2016-P30-3
č.j.: KSPH 63 INS 16741/2016-P30-3

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci

dlužníků: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 632 25 948 bytem Břežany II 196, 282 01 Břežany II

b) Hana anonymizovano , narozená 16. 3. 1970, IČO 759 52 548 bytem Břežany II 196, 282 01 Břežany II o přihlášce pohledávky

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 63 INS 16741/2016-P30-2 ze dne 15. března 2018 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-P30-2 ze dne 15. března 2018 byl věřitel č. 22 vyzván k odstranění vad přihlášky. Do tohoto rozhodnutí podal věřitel námitky. Vzhledem k tomu, že tyto soud shledal důvodnými, rozhodl proto soud ve smyslu § 9 odst. 2 zák. ř. 121/2008 Sb., jak uvedeno shora.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Praha 16. dubna 2018

JUDr. Naděžd Křivánková samosoudkyně isir.justi ce.cz