KSPH 62 INS 9834/2015-B-30
č.j.: KSPH 62 INS 9834/2015-B-30

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Martinou Adamcovou v insolvenční věci dlužnice: Zuzana anonymizovano , anonymizovano , bytem Kořenice 46, 280 02 Kolín, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 24.4.2017 č.j. KSPH 62 INS 9834/2015-B-28, kterým bylo rozhodnuto o zrušení konkursu a uložil ins. správci, aby do 30 dnů od právní moci předmětného usnesení splnil povinnosti dle § 313 odst. 2 IZ a podal o tom soudu zprávu, se zrušuje.

Odůvodnění :

Dne 15.4.2015 byl dlužníkem podán insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 9834/2015-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka a jako způsob řešení tohoto úpadku bylo povoleno oddlužení. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Štěpán Kratěna Ph.D., IČ: 69335176, se sídlem Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1, provozovna Plynárenská 671, 280 02 Kolín IV. Usnesením -B-9 ze dne 3. srpna 2015 bylo schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Usnesením č.j.-B-26 bylo vydáno usnesení o schválení konečné zprávy a o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, kde bylo insolvenčnímu správci uloženo, aby bezodkladně po právní moci výše uvedeného usnesení, nejpozději do 1 měsíce, provedl rozvrh částek uvedených ve výroků III. a IV., a poté soudu podal bezodkladně zprávu o splnění rozvrhového usnesení a o uspokojení dosud neuhrazených výdajů majetkové podstaty.

Usnesením ze dne 24.4.2017 č.j.-B-28 rozhodl ins. soud o zrušení konkursu na majetek dlužnice a uložil IS, aby do 30 dnů od PM usnesení splnil povinnosti dle § 313 odst. 2 IZ. IS podal ve lhůtě odvolání (B-29), když namítal, že bylo vydáno nesprávné usnesení, když v daném případě nebyl na majetek dlužnice prohlášen konkurs.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání IS lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení zrušil, když nejde o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. isir.justi ce.cz

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,-Kč (§ 53 o.s.ř. 1).

V Praze dne 11. května 2017

Mgr. Martina Adamcová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Petr Honzík

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )