KSPH 62 INS 5472/2016-A-22
č.j.: KSPH 62 INS 5472/2016-A-22

USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, asistentem soudce Mgr. Petrem Mocem v insolvenční věci dlužníka: Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Kaliště č.e. 401, 251 65 Kaliště, o insolvenčním návrhu věřitele: VENOLI Solution s.r.o., IČO 02152797, Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2-Nové Město,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 5472/2016-A-18 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPH 62 INS 5472/2016-A-18 soud vyzval dlužníka, aby se ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení předmětného usnesení se písemně vyjádřil k insolvenčnímu návrhu, který byl připojen. Ve vyjádření byl povinen výslovně uvést, zda s návrhem souhlasí či nikoli a zda souhlasí s tím, aby o věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. Vyjádření bylo třeba předložit soudu ve dvou vyhotoveních. Dlužník byl poučen, že nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí. Dále byl dlužník poučen, že s ohledem na skutečnost, že insolvenční soud rozhoduje o zjištění úpadku dlužníka na základě insolvenčního návrhu věřitele, upozorňuje insolvenční soud dlužníka, že může mohl podat návrh na oddlužení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení insolvenčního návrhu. Toto usnesení je ovšem duplicitní s usnesením-A-7, které bylo dlužníku doručeno dne 31-3-2016 a to vhozením do jeho domovní schránky. Proto soud duplicitní rozhodnutí výše uvedeným výrokem zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 18.10.2016

Mgr. Petr Moc, v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Romana Malečková Měrková isir.justi ce.cz