KSPH 62 INS 5242/2016-A-9
jednací číslo: KSPH 62 INS 5242/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl samosoudkyní Mgr. Martinou Adamcovou v insolvenční věci věci dlužníků a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČO 87493209, bytem Košátky 75, 294 79 Košátky a b) Vladislava anonymizovano , nar. 27.08.1978, bytem Košátky 75, 294 79 Košátky, o návrhu dlužníků na nařízení předběžného opatření

t a k t o:

N á v r h na nařízení předběžného opatření, ustanovení předběžného insolvenčního správce a zakázání provedení dražby dne 17.3.2016 ze dne 9.3.2016 s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Společným insolvenčním návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 3.3.2016 se dlužníci jako manželé domáhali vydání rozhodnutí o jejich úpadku, jako způsob oddlužení navrhovali zpeněžení majetkové podstaty-nemovitostí pozemek p.č.St. 31 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č,p.75 bydlení a pozemek p.č.338 ostatní plocha vše zapsáno u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na LV 134, k.ú. Košátky (dále jen Nemovitosti), které prodali 2.4.2015 Iloně Šimůnkové zapsané již jako jejich vlastník v KN a která měla zaplatit kupní cenu nejpozději do 31.5.2015. Přes opakované výzvy se tak nestalo, dovolávají se proto neplatnosti kupní smlouvy a z opatrnosti od dní odstupují, Nemovitosti jsou tak stále jejich vlastnictvím, proto je zahrnují do majetkové podstaty a při respektování práva zajištěných věřitelů na oddělené uspokojení navrhují, aby byly řádně zpeněženy. Svůj úpadek odůvodnili tím, že mají cca 10 věřitelů s pohledávkami ve výši 3.571.175,05 Kč, z toho 1.855.223,12 Kč je zajištěných. Závazky nejsou schopni plnit. Mají 2 vyživovací povinnosti k nezl. dětem, bydlí s nimi stále v Nemovitostech, dlužník podniká jako OSVČ s příjmem cca 20.000,-Kč a dlužnice u něj pracuje jako splupodnikající osoba se stejným příjmem. Vyhláškou Krajského soudu v Praze ze dne 4.3.2016 řádně zveřejněnou, bylo oznámeno zahájení insolvenční řízení.

Dne 9.3.2016 byl soudu doručen návrh dlužníků na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného insolvenčního správce, kterým by byl společnosti EURODRAŽBY.CZ, a.s., IČ: 25023217, se sídlem Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha uložen zákaz provést veřejnou nedobrovolnou dražbu Nemovitostí dne 17.3.2016, předběžnému správci uloženo bezodkladně sepsat do majetkové podstaty Nemovitosti, které považují za své vlastnictví a vyrozumět o tom příslušný KÚ a společnost EURODRAŽBY.CZ, a.s. s odůvodněním, že došlo k jejich prodeji tak, jak uvádějí v insolvenčním návrhu, čímž došlo k zneužití jejich důvěry a tísně, kupní smlouvu považují dle §§ 580/1, 583, 586/1, 551, 552, 1796 z.č. 89/2012 Sb., dále jen občanský zákoník, za neplatnou a z opatrnosti od ní odstupují (§2002/1), o čemž již informovali kupující. Cena Nemovitosti dle jejich znaleckého posudku byla o 3/4 vyšší, než cena dle znaleckého posudku vypracovaného v rámci probíhající exekuce.

Dle ust. § 82 odst. 2 písmene b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele isir.justi ce.cz způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 5 písm. a) insolvenčního zákona 1 insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) věta první IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují účinky výkonu rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Po zhodnocení shora uvedeného skutkového stavu a právním posouzení věci dospěl soud k závěru, že zde nejsou dány podmínky pro nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného insolvenčního správce, tedy ani po zahájení stávajícího řízení nejsou osvědčeny důvody hodné zvláštního zřetele (§102/1 o.s.ř., §82, §27 IZ). Dle výpisu z KN dlužníci aktuálně nejsou vlastníky výše uvedených nemovitostí, tyto v dubnu 2015 prodali novému vlastníkovi a jejich tvrzení o neplatnosti kupní smlouvy z důvodů nezaplacení kupní ceny, jakož i uzavření kupní smlouvy v tísni, příp. odstoupení od ní nemůže ve stávajícím řízení obstát. Účelem insolvenčního řízení (§ 1, 5 IZ) není vyřešení otázky vlastnictví Nemovitostí jako otázky předběžné, tedy jakési suplování řízení nalézacího, případně exekučního-výše vyvolávací ceny (př. 29 NSCR 72/2011, 2 VSOL 176/2012, VSPH 942/2014) a mají-li dlužníci za to, že jsou stále vlastníky předmětných Nemovitostí, nic jim nebrání podat u nalézacího soudu řádnou žalobu. V tomto případě, nejde o majetek ve vlastnictví dlužníků ani o majetek, který by náležel do jejich majetkové podstaty, proto nelze omezit účinek výkonu rozhodnutí či exekuce dle ust. § 109 pís.c) IZ.

Dle § 11 odstavec 2 písmene o), zákona č. 549/1991 Sb. v platném znění, je dlužník osvobozen od placení poplatků v insolvenčním řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to dvou vyhotoveních.

V Praze dne 14. března 2016

Mgr. Martina Adamcová samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Dominika Korcová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon či IZ )