KSPH 62 INS 33378/2014-B-20
Jednací číslo: KSPH 62 INS 33378/2014-B-20

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Petrem Mocem v insolvenční věci dlužníků: a) Věra anonymizovano , anonymizovano , bytem tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, a b) Jaromír anonymizovano , anonymizovano , IČ 74394452, se sídlem 262 72 Kletice 9, oba pod doručovací adresou: Horčápsko 14, 262 72 Horčápsko

takto:

Usnesení Krajského soudu v KSPH 62 INS 33378/2014-B-18 ze dne 29.dubna 2016, se m ě n í v e v ý r o k u I I . tak, že lhůta, ke které má být k rukám insolvenčního správce dlužníka zaplacena dlužná částka ve výši 32.000 Kč nyní zní nejpozději do 31.8.2016.

Odůvodnění:

Usnesením KSPH 62 INS 33378/2014-B-18 ze dne 29.dubna 2016 bylo dárkyni uloženo, aby začala plnit své povinnosti dle pravomocného usnesení, KSPH 62 INS 33378-B-10 ze dne 13.7.2015. Dárkyni v době vydání rozhodnutí neplnila svoji povinnost a to posílat na účet dlužníka měsíčně částku 4.000 Kč po dobu oddlužení. V době vydání předmětného usnesení byl nedoplatek ve výši 32.000 Kč. Dárkyně přípisem na B-19 zažádala soud o prodloužení této lhůty, že došlo k nenadálým výdajům v její domácnosti a že momentálně není schopna v soudem stanové lhůtě 1 měsíce na účet zaslat předmětnou částku. Soud jejímu návrhu vyhověl, a proto změnil výše uvedené usnesení, jak bylo uvedeno výše. Dárkyně je i nadále povinna každý měsíc platiti částku 4.000 Kč za každý započatý měsíc. Nestačí zaslání pouze výše uvedené částky. Pokud dárkyně neplní svoji povinnost řádně, výše nedoplatku se navyšuje o 4.000 Kč za každý započatý měsíc, ve kterém nesplnila svoji povinnost.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné. Proti tomuto usnesení l z e podat námitky do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne příslušný soudce, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb. 1). Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,-Kč (§ 53 o.s.ř.).

V Praze dne 19.května 2016

Mgr. Petr Moc, v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Bc. Martin Vepřek

1 zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů