KSPH 62 INS 29378/2014-A-19
č.j. : KSPH 62 INS 29378/2014-A-19

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v zastoupení samosoudce JUDr. Vojtěcha Cepla v insolvenční věci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Lichoceves 39, 252 64 Lichoceves, korespondenční adresa: Přemyslovská 1376,252 63 Roztoky u Prahy,

t a k t o: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8-7-2015 č.j. KSPH 62 INS 29378/2014-A-16, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovateli: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Lichoceves 39, 252 64 Lichoceves, korespondenční adresa: Přemyslovská 1376,252 63 Roztoky u Prahy, zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu: 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 9622937814 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8-7-2015 č.j.-A-16, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovateli: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Lichoceves 39, 252 64 Lichoceves, korespondenční adresa: Přemyslovská 1376,252 63 Roztoky u Prahy, zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu : 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 621578215 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 31-7-2015 v zákonné lhůtě odvolání (prostřednictvím poštovního doručovatele). Spolu s odvoláním doložil novou výši svých příjmů.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byla uložena záloha, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 4.srpna 2015 JUDr. Renáta Macků, v. r. samosoudkyně

v zastoupení JUDr. Vojtěcha Cepla samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Martina Marková