KSPH 62 INS 27362/2015-A-11
č.j.: .: KSPH 62 INS 27362/2015-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Martinou Adamcovou v insolvenční věci dlužníka: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 28, 262 02 Stará Huť,

t a k t o: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19-11-2015 č.j. KSPH 62 INS 27362/2015-A-7, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovateli: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 28, 262 02 Stará Huť, zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu: 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 622736215 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19-11-2015 č.j. KSPH 62 INS 27362/2015-A-7, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovateli: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 28, 262 02 Stará Huť, zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu: 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 622736215 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 26-11-2015 v zákonné lhůtě odvolání. Spolu s doplněním dodal insolvenčnímu soudu pracovní smlouvu na dobu určitou. Předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů nyní činí 39,48%.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byla uložena záloha, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 4. ledna 2015

Mgr. Martina Adamcová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Michaela Svozilová