KSPH 62 INS 27142/2015-A-13
č.j.: .: KSPH 62 INS 27142/2015-A-13

USN ESEN Í

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Martinou Adamcovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 01298348, bytem Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, korespondenční adresa: Nerudova 407, 280 02 Kolín,

t a k t o: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19-11-2015 č.j. KSPH 62 INS 27142/2015-A-10, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovateli: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 01298348, bytem Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu: 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 9622714215 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu, se z r u š u j e.

Od ůvo d ně n í:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2015 č.j. KSPH 62 INS 27142/2015-A-10, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovateli: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 01298348, bytem Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu: 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 9622714215 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 9-12-2015 v zákonné lhůtě odvolání.

Podle § 95 insolvenčního zákona ro zhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti který m je odvolání přípustné, může na jeho základě změn it také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání p roti ro zhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti ro zhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byla uložena záloha, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 21. prosince 2015

Mgr. Martina Adamcová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová