KSPH 62 INS 25890/2015-A-10
č.j.: KSPH 62 INS 25890/2015-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Martinou Adamcovou v insolvenční věci dlužníka: Daniela anonymizovano , anonymizovano , IČO 40602427, bytem Podzimní 1563, 253 01 Hostivice, zastoupený: JUDr. Karlem Stečínským, advokátem, se sídlem AK Okružní 639, 252 44 Psáry, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 19. října 2015 č.j. KSPH 62 INS 25890/2015-A-7, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu a o nákladech řízení, se z r u š u j e .

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, kterým bylo dne 7-9-2015 zahájeno insolvenční řízení se dlužník domáhal, aby insolvenční soud rozhodl o jeho úpadku, povolil jeho oddlužení, ovšem nenavrhl způsob oddlužení (u kolonky č. 9 zaškrtl, že dlužník nenavrhuje způsob oddlužení).

Usnesením ze dne 19. října 2015 č.j.-A-7 soud insolvenční návrh odmítl, dlužník uvedl jen předpokládaná data splatnosti, jedná se o takovou chybu, pro kterou soud dlužníka nevyzývá k opravě, nýbrž pro takovouto vadu návrh odmítne.

Insolvenční soud však dodává, že podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení je tak závažným právním úkonem, kterým se dlužník mimo jiné ve výsledku domáhá prominutí značné části svých dluhu, že by mu měla být věnována náležitá pozornost a péče při vyplňování. Soud dále dodává, že pokud jakákoliv osoba dluží, musí se uskromnit a nejdříve splatit svoje závazky vůči věřitelům.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, spolu s odvoláním dodal i řádný a správný seznam závazků (A-9).

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). -pokračování--2-

Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,-Kč (§ 53 o.s.ř. 1).

V Praze dne 11. ledna 2016

Mgr. Martina Adamcová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Michaela Svozilová

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )