KSPH 62 INS 25407/2016-A-11
jednací číslo: KSPH 62 INS 25407/2016-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v zastoupení samosoudkyně Mgr. Martiny Adamcové v insolvenční věci dlužníka: TRISIA, a.s., IČ 64610152, se sídlem Nám. Svobody 526, 739 61 Třinec- Lyžbice, zastoupená AK Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o., se sídlem Husova 401, 739 61 Třinec, o insolvenčním návrhu věřitelů: 1. Bc. Ladislav Regnard, IČ 70022275, a 2. Terezie anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Vendryně 154, 739 94 Vendryně, o a o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto :

Návrh na nařízení předběžného opatření se v souladu s ustanovením § 75a o.s.ř. 1odmítá.

Odůvodnění:

V dané věci bylo insolvenční řízení zahájeno dne 8-11-2016.

Dne 14.11.2016 byl soudu doručeno podání dlužníka, které je ze svého obsahu také návrhem na nařízení předběžného opatření dle § 82odstavec 2 písmeno c) IZ 2 dále jen návrh či podání . Ve svém podání dlužník tvrdí, že navrhující věřitelé neprokázali pluralitu věřitelů ani jeho úpadek. Ve svém návrhu žádali, aby soud návrh ins. navrhovatelů odmítl pro zjevnou bezdůvodnost a uložil ins. navrhovatelům pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč dle ust. § 128a IZ. Eventuálně, aby ins. návrh byl zamítnut a zároveň, aby soud předběžným opatřením uložil povinnost ins. navrhovatelům složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jíné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením ins.řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. To vše v souladu s ust. § 82 odst. 2 písmeno c IZ.

Soud svým rozhodnutím na A-8 ze dne 9-11-2016 rozhodl o místní nepříslušnosti a věc bude po právní moci postoupena Krajskému soudu v Ostravě, který je v daném případě soudem místně příslušným. Jelikož toto usnesení ještě nenabylo právní moci, tak o předběžném opatření rozhoduje Krajský soud v Praze.

Dle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen o.s.ř. 2 zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, dále jen IZ isir.justi ce.cz

Dle ust. § 82 odst. 2 písmene c) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. Dle ust. § 82 odst. 4 předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Přiměřeně se dále použijí ustanovení § 202 odst. 5 a 6 a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného opatření. Předběžné opatření podle odstavce 3 lze nařídit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem.

Dle ust. § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Po zhodnocení shora uvedeného skutkového stavu a právním posouzení věci dospěl soud k závěru, že jsou zde dány podmínky pro odmítnutí návrhu. Na rozdíl od předběžného opatření uvedeného v ustanovení § 75b o.s.ř., není dle ustanovení § 82 odst.2 písmene c) IZ zaplacení jistoty povinné, naopak dle IZ ji soud může uložit. Dle zákona je tedy na navrhovateli aby prokázal a tvrdil, že uložení jistoty je v daném případě na místě a že mu vznikla či vznikne nedůvodným zahájením insolvenčního řízení škoda nebo jiná újma. V daném případě navrhovatel nedoložil, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jelikož tedy návrh neobsahoval všechny náležitosti, postupoval soud v souladu s ustanovením § 75a o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ a návrh odmítl. Ustanovení § 43 se v daném případě nepoužije.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to dvou vyhotoveních. Odvolání může podat pouze navrhovatel návrhu na vydání předběžného opatření.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 21.listopadu 2016

JUDr. Renáta Macků, v. r. samosoudkyně v zastoupení Mgr. Martiny Adamcové samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Ing. Romana Malečková Měrková