KSPH 62 INS 21044/2014-B-25
Jednací číslo: KSPH 62 INS 21044/2014-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v zastoupení samosoudkyně Mgr. Martiny Adamcové v insolvenční věci dlužníků: a) Tibor anonymizovano , anonymizovano a b) Vlastimila anonymizovano , nar. 7. 12. 1967, oba bytem Vodárenská 1256, 272 02 Kladno,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18-8-2016 č.j. KSPH 62 INS 21044/2014-B-22, se ve výroku II mění tak, že nyní bude znít takto:

II. S c h v a l u j e s e v y ú č t o v á n í insolvenčního správce: JUDr. Kamil Andree, IČO 66245192, se sídlem Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olomouc: a) odměna a hotové výdaje určené za oddlužení plněním 35,937,00 Kč splátkového kalendáře b) Náklady spojené se zpeněžení spoluvlastnických podílů 73,645,00 Kč c) Odměna za zpeněžení 93,167,76 Kč

Celkem 202.749,76 Kč Částka 109,582,00 Kč byla uspokojena z majetkové podstaty dlužníků. Částka 93,167,76 Kč bude uspokojena z majetkové podstaty dlužníků.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 18-8-2016 č.j.- B-22 bylo vzato na vědomí splnění oddlužení dlužníků a schválena konečná zpráva IS.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce dne 30-8-2016 v zákonné lhůtě odvolání proti výroku II. V odvolání uvedl relevantní důvody a judikaturu Vrchního soudu v Praze, týkající soudem zamítnuté odměny ve věci zpeněžení.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání IS lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, změnil tak, že se odměna IS ve výši 93.167,76 Kč přiznává a že bude vyplacena z majetkové podstaty dlužníků. Soud postupoval takto také s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu isir.justi ce.cz -pokračování-2

v Praze, a to ve dvou stejnopisech. podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 14. 9. 2016

JUDr. Renáta Macků, v. r. samosoudkyně v zastoupení samosoudkyně Mgr. Martiny Adamcové

Za správnost vyhotovení: Bc. Martin Vepřek