KSPH 62 INS 20521/2015-A-10
č.j.: KSPH 62 INS 20521/2015-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl JUDr. Vojtěchem Ceplem, jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , Nepoměřice 69, 285 11 Nepoměřice, o návrhu exekutora Mgr. Kamila Košiny na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se omezuje účinek, spojený se zahájeným insolvenčním řízením, uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Kamilu Košinovi, exekutorský úřad Prachatice, umožňuje provést již započatou exekuci prodejem nemovitostí dlužníka, a to -nemovité věci a jejich příslušenství, se vším, co k těmto nemovitým věcem patří, v režimu SJM, ve kterém jsou zapsány na listu vlastnictví č. 261 v katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, pracoviště Kutná Hora, pro okres Kutná Hora, katastrální území a obec Nepoměřice, zastavěná plocha a nádvoří st.p.č. 124 o výměře 132 m2, s budovou-objektem bydlení čp. 69, stojící na parcele st.p.č. 124, dále ostatní plocha-jiná plocha p.č. 284/6 o výměře 507 m2, zahrada p.č. 284/10 o výměře 135 m2, v rámci exekuce, vedené pod sp.zn. 040 Ex 3291/13 s omezením, aby výsledek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Insolvenčním návrhem, kterým bylo dne 12. 8. 2015 zahájeno insolvenční řízení, se insolvenční dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a řešení tohoto úpadku oddlužením. Současně byl podán návrh na povolení oddlužení.

[2] Ve svém návrhu insolvenční dlužnice uvedla, že je v úpadku, neboť má více věřitelů, vůči nimž má více závazků a závazky není schopna plnit.

[3] Dne 14.8.2015 bylo doručeno soudu podání exekutora Mgr. Kamila Košiny, návrh na podání předběžného opatření k vyloučení účinků exekučního řízení, ve kterém sděluje, že na den 12.5.2015 byla nařízena exekuce a téhož dne usnesením 040 Ex 3291/13-81 udělen příklep vydražiteli BRAND R3, s.r.o. k nemovitosti v majetku dlužnice, a to domu čp. 69 a pozemků st.p.č. 124, p.č. 284/6 a p.č. 284/10, vše v katastrálním území Nepoměřice, obec Nepoměřice. Důvodem exekuce je pohledávka ve výši 44.000,00 Kč s příslušenstvím věřitele Junior market, s.r.o.

[4] Insolvenční správce doposud nebyl určen a k věci se doposud proto neměl možnost vyjádřit.

[5] Navrhovatelka, v tomto případě sama dlužnice, je povinna v insolvenčním návrhu uvést rozhodující skutečnosti, osvědčující úpadek. Dle ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník je v úpadku jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. V daném případě je zřejmé, že při pohledávkách podle návrhu tato základní podmínka insolvenčního řízení splněna je.

[6] Podle ust. § 82 odst. 1) písm. b) insolvenčního zákona má soud možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných odložit účinky vyhlášeného insolvenčního řízení, například povolit již probíhající exekuci. Exekutor spatřuje tyto důvody hodné zvláštního zřetele v tom, že dlužnice záměrně navrhla svoji insolvenci, aby exekuci zabránila, s tím, že se tak stalo již jednou dříve.

[7] Soud ovšem konstatuje, že způsob řízení o úpadku, tedy výběr mezi oddlužením splátkovým kalendářem a prodejem majetku, jsou dva různé způsoby s různými riziky, k čemuž by se měl po právu vyjádřit insolvenční správce a také další věřitelé, do insolvenčního řízení přihlášení. Pokud dražba proběhne, bude o způsobu oddlužení rozhodnuto fakticky ještě dříve, než dojde k přezkumu výše pohledávek a přihlášených věřitelů, čímž budou tito věřitelé a správce zkráceni v možnostech výběru.

[8] Dále je nutno zdůraznit, že pohledávka, kvůli které se nařizuje exekuce nemovitosti, tedy velmi významná položka majetku dlužnice, má hodnotu dle příklepu exekutora 44.000,-Kč, a zdaleka tedy není nejvýznamnější z řady pohledávek, ani netvoří nijak významné procento celkového dluhu. Není proto důvod dávat exekutorovi více práv, než mají ostatní věřitelé.

[9] Za tohoto stavu pokládá soud předběžné opatření za nedůvodné a zamítl ho.

[10] P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 18.8. 2015

JUDr. Vojtěch Cepl, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Marková