KSPH 62 INS 20266/2015-B-49
č.j.: KSPH 62 INS 20266/2015-B-49

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl asistentem soudcem Mgr. Petrem Mocem v insolvenční věci dlužníků: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČO: 12536911, a b) Jaroslava anonymizovano , nar. 8. 1. 1952, IČO: 47022191, oba bytem Havlíčkova 422, 270 51, Lužná v Čechách a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Michaely Vondráčkové, nar. 15.3.1989, bytem Havlíčkova 422, 270 51 Lužná v Čechách (dále jen navrhovatel) na čl. B-48 podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby navrhovatel mohl z majetkové podstaty dlužníků nabýt níže uvedené: pozemek par.č. 878, jehož součástí je stavba č.p. 422 pozemku par.č. 879 vše zapsané na LV 681, k.ú. Lužná u Rakovníka nejméně za cenu 2.350.000 Kč

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že navrhovatel může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na navrhovateli, aby nabídl nejvyšší cenu, jeho minimální nabídka ovšem musí činit 2.350.000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne příslušný soudce, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 13.6.2017

Mgr. Petr Moc, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů isir.justi ce.cz