KSPH 62 INS 15782/2015-A-13
č.j. : KSPH 62 INS 15782/2015-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v zastoupení samosoudce JUDr. Vojtěcha Cepla v insolvenční věci dlužníka: Veronika anonymizovano , anonymizovano , bytem 252 44 Libeř 35, korespondenční adresa: Truhlářská 855, 251 68 Těptín,

t a k t o: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7-7-2015 č.j. KSPH 62 INS 15782/2015-A-10, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovateli: Veronika anonymizovano , anonymizovano , bytem 252 44 Libeř 35, korespondenční adresa: Truhlářská 855, 251 68 Těptín, zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu: 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 621578215 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7-7-2015 č.j. KSPH 62 INS 15782/2015-A-10, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovately: Veronika anonymizovano , anonymizovano , bytem 252 44 Libeř 35, korespondenční adresa: Truhlářská 855, 251 68 Těptín, zaplatit ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu : 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 621578215 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice dne 28-7-2015 v zákonné lhůtě odvolání.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 29. července 2015 JUDr. Renáta Macků, v.r. samosoudkyně

v zastoupení JUDr. Vojtěcha Cepla samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Martina Marková