KSPH 62 INS 14416/2015-A-11
č.j. : KSPH 62 INS 14416/2015-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Vojtěchem Ceplem v insolvenční věci dlužníků: a) Alžběta anonymizovano , anonymizovano , a b) Radek anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dědibaby 1, 277 45 Vojkovice,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25.6.2015 č.j. KSPH 62 INS 14416/2015-A-9, kterým soud uložil insolvenčním navrhovatelům: a) Alžběta anonymizovano , anonymizovano , a b) Radek anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dědibaby 1, 277 45 Vojkovice, zaplatit ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu : 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 621441615 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu, se z r u š u j e.

Odůvodnění :

Krajský soud v Praze jakožto insolvenční soud dne 25.6.2015 č.j. KSPH 62 INS 14416/2015-A-9 uložil insolvenčním navrhovatelům: a) Alžběta anonymizovano , nar. 13.2.1987, a b) Radek anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dědibaby 1, 277 45 Vojkovice, zaplatit ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu : 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 621441615 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu

Proti tomuto usnesení podala dlužnice dne 22.7.2015 v zákonné lhůtě odvolání.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 27. července 2015 JUDr. Vojtěch Cepl samosoudce

v.z. JUDr. Renáta Macků, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Alžběta Čejková