KSPH 62 INS 13572/2015-A-10
č.j.: KSPH 62 INS 13572/2015-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl soudce JUDr. Vojtěch Cepl v insolvenční věci dlužníka: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrbčany 2, 280 02 Kolín 2, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 23.června 2015 č.j. KSPH 62 INS 13572/2015-A-8, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu a o nákladech řízení, se z r u š u j e .

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, kterým bylo dne 25-5-2015 zahájeno insolvenční řízení se dlužník domáhal, aby insolvenční soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň, aby jako způsob řešení úpadku povolil oddlužení.

Usnesením ze dne 23.6.2015 č.j. KSPH 62 INS 13572/2015-A-8 soud insolvenční návrh odmítl, neboť žalobce nereagoval na výzvu soudu dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a neodstranil vytknuté vady insolvenčního návrhu spočívající jednak v absenci seznamů a příloh.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že na výzvu na doplnění nereagoval s tím, že dle jeho názoru návrh obsahuje všechny náležitosti. Spolu s odvoláním dodal mzdové listy za roky 2012,2013,2014 a 2015.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 22.červnce 2015 JUDr. Vojtěch Cepl, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Alžběta Čejková