KSPH 62 INS 13271/2015-A-20
č.j.: KSPH 62 INS 13271/2015-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 rozhodl asistentem soudce Mgr. Petrem Mocem v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO 70121117, bytem a sídlem podnikání Hvězda 33, 273 77 Malíkovice, o insolvenčním návrhu věřitele: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha,

takto:

O d v o l á n í dlužníka Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO 70121117, bytem a sídlem podnikání Hvězda 33, 273 77 Malíkovice ze dne 2.11.2015 proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 13271/2015-A-17 ze dne 22,9,2015 s e o d m í t á .

Odůvodnění:

[1] Usnesením podepsaného soudu č.j.-A-17 byl mj. zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkursu na jeho majetek (dále jen Usnesení ).

[2] Proti tomuto Usnesení podal Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO 70121117, bytem a sídlem podnikání Hvězda 33, 273 77 Malíkovice (dále jen Odvolatel ) dne 2-11-2015 odvolání, které bylo soudu doručeno dne 4.11.2015.

[3] Podle ust. § 201 o.s.ř. 1 může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo roz- hodnutí krajského soudu v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylu- čuje. Podle ust. § 204 odst. 1 o.s.ř., se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písem- ného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

[4] Podle ust. § 57 odst. 3 o.s.ř., je lhůta zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Do běhu lhůt se podle ust. § 57 odst. 1 o.s.ř., nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující po- čátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty podle ust. § 57 odst. 2 o.s.ř., nejblíže následující pracovní den.

[5] Usnesení bylo odovlateli doručeno fikcí dne 9.10.2015. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání stanovená v ust. § 204 odst. 1 o.s.ř., skončila dne 26.10.2015. Odvolatel podal odvolání k poštovní přepravě dne 2.11.2015, tj. po uplynutí uvedené zákonné lhůty.

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

Soud proto postupoval dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. a odvolání z důvodu jeho opožděnosti odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy do- šlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má po- vinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhů- tě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 13. listopadu 2015

Mgr. Petr Moc, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová