KSPH 62 INS 12812/2015-A-21
č.j.: .: KSPH 62 INS 12812/2015-A-21

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Martinou Adamcovou v insolvenční věci dlužníků: a) Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Tyršova 108, 261 01 Příbram, korespondenční adresa: Andrle- anonymizovano , Náměstí 17.Listopadu 65, 261 01 Příbram a b) Jana anonymizovano , nar. 26.05.1960, IČO 60392371, bytem Tyršova 108, 261 01 Příbram, korespondenční adresa: Andrle- anonymizovano , Náměstí 17.Listopadu 65, 261 01 Příbram, bytem Zahradní 28, 262 02 Stará Huť,

t a k t o: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8-1-2016 č.j. KSPH 62 INS 12812/2015-A-19, kterým se řízení ve věci dlužníků zastavovalo, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 8-1-2016 č.j. KSPH 62 INS 12812/2015-A-19 bylo řízení ve věci dlužníků zastaveno.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci dne 25-1-2015 v zákonné lhůtě odvolání.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníků lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byla uložena záloha, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 27. ledna 2016

Mgr. Martina Adamcová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Martin Vepřek