KSPH 62 INS 11477/2015-A-27
č.j.: KSPH 62 INS 11477/2015-A-27

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl soudce JUDr. Vojtěch Cepl v insolvenční věci dlužníka: Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladoboleslavská 719, 294 21 Bělá pod Bezdězem, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 4. srpna 2015 č.j. KSPH 62 INS 11477/2015-A-21, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu a o nákladech řízení, se z r u š u j e .

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, kterým bylo dne 30.4.2015 zahájeno insolvenční řízení se dlužník domáhal, aby insolvenční soud rozhodl o jeho úpadku a zároveň, aby jako způsob řešení úpadku povolil oddlužení.

Usnesením ze dne 4. srpna 2015 č.j.-A-21 soud insolvenční návrh odmítl, neboť žalobce nereagoval na výzvu soudu dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a neodstranil vytknuté vady insolvenčního návrhu spočívající nedodání originálu výpisu z rejstříku trestů. Podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona 1, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůta k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (odst. 2). To tedy znamená, že žádosti dlužníka o prodloužení lhůty nemohlo býti vyhověno a asistent soudce postupoval řádně, když dlužníku lhůtu neprodloužil. K postupu soudu podle § 128 odst. 2 InsZ se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod č.j. KSUL 77 INS 6209/2011, 29 NSČR 45/2011-A-20 z 21.12.2012, v němž formuloval závěr, že není-li insolvenční návrh projednatelný, je namístě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 InsZ a nikoli zkoumání a odstraňování vad příloh podle § 128 odst. 2 InsZ.

Insolvenční soud však dodává, že podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení je tak závažným právním úkonem, kterým se dlužník mimo jiné ve výsledku domáhá prominutí značné části svých dluhu, že by mu měla být věnována náležitá pozornost a péče při vyplňování, když zejména by při doplňování návrhu na základě výzvy soudu měl být návrh doplněn způsobem v této výzvě jasně popsaným. Proto má tedy dlužník povinnost podat řádný návrh a nečerpat dovolenou, pokud podává takto závažný návrh. Soud dále dodává, že pokud jakákoliv osoba dluží, musí se uskromnit a nejdříve splatit svoje závazky vůči věřitelům.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, spolu s výpisem z rejstříku trestů. 1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon nebo InsZ ) -pokračování--2-

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,-Kč (§ 53 o.s.ř. 2).

V Praze dne 14. srpna 2015 JUDr. Vojtěch Cepl,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Alžběta Čejková

2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )