KSPH 62 INS 10958/2014-P8-4
č.j.: KSPH 62 INS 10958/2014-P8-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Vojtěchem Ceplem v insolvenční věci dlužnice: Naďa anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonského 386/1, 286 01 Čáslav, adresa k doručení Husova 169, 286 01 Čáslav, o insolvenčním návrhu dlužnice a o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 10958/2014-P8-3 ze dne 10.11.2014 o odmítnutí přihlášky věřitele č. 8 a ukončení účasti tohoto věřitele v uvedeném insolvenčním řízení, se podle ust. § 95 insolvenčního zákona mění tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 8: Barlog Capital a.s., IČ 28210956, se sídlem Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5, s e n e o d m í t á a věřitel č. 8 pokračuje v tomto insolvenčním řízení s pohledávkou ve výši 8.704,00 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pouze věřitel, o jehož pohledávce je rozhodováno k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2014

JUDr. Vojtěch Cepl, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Lukáčová