KSPH 62 INS 10520/2016-A-8
jednací číslo: KSPH 62 INS 10520/2016-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v zastoupení samosoudkyně Mgr. Martiny Adamcové v insolvenční věci dlužníka: Júlia anonymizovano , anonymizovano , bytem Poděbradská 101,280 02 Nová Ves I, o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu exekutora JUDr. Milana Suchánka na vydání předběžného opatření takto :

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se omezuje účinek, spojený se zahájeným insolvenčním řízením tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Suchánkovi umožňuje provést již započatou exekuci prodejem nemovitostí dlužníka, která je zapsána na listu vlastnictví č. 89 v katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální území Nová Ves I, pozemek st. 73/1 jehož součástí je stavba č.p. 101, v rámci exekuce, vedené pod sp.zn. 085 Ex 4186/08 s omezením, aby výsledek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 62 INS 10520/2016 k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

II. Navrhovatel JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor j e p o v i n e n zaplatit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Praze: č. účtu 3703- 8729111/0710, variabilní symbol 9621052016.

Odůvodnění:

V dané věci byl dlužníkem dne 3.5.2016 podán insolvenční návrh spojený návrhem na povolení oddlužení, pročež navrhovaným způsobem oddlužení byl zvolen splátkový kalendář. V návrhu mj. uvedl, že je v úpadku, neboť má 4 nezajištěné věřitele s pohledávkami v celkové výši cca 250.880,18 Kč (více věřitelů) a závazky není schopna plnit (na všechny závazky jsou vedeny exekuce). Vyhláškou Krajského soudu v Praze ze dne 3.5.2016 bylo oznámeno, že bylo zahájeno insolvenční řízení, vyhláška byla zveřejněna téhož dne v 14:34 hod., tehdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Dne 9.5..2016 byl soudu doručen návrh soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka na vydání předběžného opatření kterým se omezuje účinek, spojený se zahájeným insolvenčním řízením tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Suchánkovi umožňuje provést již započatou exekuci prodejem nemovitostí dlužníka, která je zapsána na listu vlastnictví č. 89 v katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální území Nová Ves I, pozemek st. 73/1 jehož součástí je stavba č.p. 101, v rámci exekuce, vedené pod sp.zn. 085 Ex 4186/08 s omezením, aby výsledek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení s odůvodněním, že dne 22.12.2008 vydal exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí dlužníka zapsaných na LV 89, kat.území Nová Ves I. Dne 3.2.2016 rozhodl exekutor o nařízení dražby. Dne 29.3.2016 proběhla dražba, výše uvedená nemovitost byla prodána za 352.000 Kč Námitky nebyly ve stanovené lhůtě podány. Dne 3.5.2016 podal dlužník návrh na povolení oddlužené. Exekutor namítá, že jsou zde zřetele hodné důvody k nařízení předběžného opatření ve znění výroku I. Exekutor uvádí, že dlužníkem podaný insolvenční návrh nesleduje uspokojení věřitelů nýbrž zmaření exekučního řízení.

V daném případě nebyl ještě ustanoven insolvenční správce neměl možnost se tak k věci vyjádřit. Rovněž tak neměli možnost se k přihlášeným pohledávkám vyjádřit další věřitelé. Způsob řízení o úpadku-výběr mezi oddlužením splátkovým kalendářem a prodejem majetku jsou dva různé způsoby s různými riziky.

Dle ust. § 82 odst. 2 písmene b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 5 písm. a) insolvenčního zákona 1 insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je jedním z účinků, které se spojují se zahájením insolvenčního řízení ten, že výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést, k úkonům a rozhodnutí, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Po zhodnocení shora uvedeného skutkového stavu a právním posouzení věci nemá soud za osvědčeno, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, takovým důvodem není ani navrhovatelem tvrzená skutečnost, že insolvenční návrh byl podán až po vydražení. Dlužník pouze využívá zákonem daných možností, proto nezbylo než návrh navrhovatele jako v bodě I zamítnout. Soud konstatuje, že není dán žádný důvod, pro který by mělo být porušeno ustanovení § 5 IZ (dávat exekutorovi více práv, než mají ostatní věřitelé). Pokud si dlužník projde insolvenčním řízení a bude mu povoleno oddlužení, můžou mu být i odpuštěny dluhy těch věřitelů, kteří by se do řízení nepřihlásili a může tedy poté začít znovu s čistým štítem . Soud mimo jiné uvádí, že exekutor pak svoji pohledávku má přihlásit jako každý jiný věřitel do insolvenčního řízení a všechny peníze z dražby zaslat na účet insolvenčního správce. Od ceny si nesmí dle platné a konstantní judikatury odečíst svoje náklady ani jiné položky. Není postaveno ani na jisto, zda-li se do insolvenčního řízení nepřihlásí také další věřitelé dlužníka, kteří by jinak nebyli uspokojeni, pokud by soud nařídil výše uvedené předběžné opatření.

Výrok II. je odůvodněn ustanovením § 4 odstavec 1 písmene h), § 11 odst. 2 písmeno o) jakož i položkou č.5 zákona č. 549/1991 Sb. v platném znění, přičemž splatnost je dána ustanovením § 160 odst. 1 k § 167 odst. 2 o.s.ř..

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to dvou vyhotoveních.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon či IZ )

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 10.května 2016

JUDr. Renáta Macků, v.r. samosoudkyně

v zastoupení Mgr. Martiny Adamcové samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Dominika Korcová