KSPH 61 INS 8101/2016-B-16
č.j. KSPH 61 INS 8101 / 2016-B-16

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , IČO 882 42 218, bytem Jiřího Wolkera 1890, 288 02 Nymburk, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení, o zrušení schváleného oddlužení, o zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce,

takto: I. Schválené oddlužení dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , IČO 882 42 218, bytem Jiřího Wolkera 1890, 288 02 Nymburk, se zrušuje. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , IČO 882 42 218, bytem Jiřího Wolkera 1890, 288 02 Nymburk, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci Institut pro řešení úpadku v.o.s., IČO 017 81 448, se sídlem Na Spravedlnosti 121, 530 02 Pardubice, se určuje odměna ve výši 15 750 Kč, náhrada DPH 21 % z odměny, což je 3 307,50 Kč, a náhrada hotových výdajů ve výši 3 150 Kč, náhrada DPH 21% z náhrady hotových výdajů, což je 661,50 Kč, tedy celkem 22 869 Kč. IV. Odměna insolvenčního správce (včetně náhrady DPH) ve výši 19 057,50 Kč a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce (včetně náhrady DPH) ve výši 3 811,50 Kč byly již insolvenčnímu správci zaplaceny ze záloh zaplacených dlužnicí. V. Insolvenční správce Institut pro řešení úpadku v.o.s., IČO 017 81 448, se sídlem Na Spravedlnosti 121, 530 02 Pardubice, se zprošťuje funkce.

Odůvodnění 1. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 7.11.2016, č.j. KSPH 61 INS 8101 / 2016- B-9, soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. V době rozhodování soudu měla dlužnice příjem pouze ze své podnikatelské činnosti ve výši 17 500 Kč měsíčně. 2. Do soupisu majetkové podstaty ze dne 11.7.2016 insolvenční správce sepsal jednak výše uvedený příjem z podnikatelské činnosti dlužnice a taktéž pohledávku dlužnice za Aloisem Jílkem z titulu zápůjčky ve výši 40 000 Kč. Insolvenční správce k této pohledávce dlužnice v soupisu majetkové podstaty uvedl, že odhaduje její možné zpeněžení za částku ve výši 4 000 Kč. Jiný majetek dlužnice sepsán nebyl. 3. Podáním doručeným soudu dne 20.10.2017 sdělil insolvenční správce, že z příjmů dlužnice z její podnikatelské činnosti nelze srážet ničeho, neboť tento příjem je pod hranicí zabavitelné částky. Dlužnice byla ze strany insolvenčního správce upozorňována na tuto situaci a byla vyzývána ke zjednání nápravy. Insolvenční správce také sdělil, že aktuální míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 0,76 %. Očekávaná celková míra uspokojení nezajištěných věřitelů by činila podle této zprávy 4,13 %. Na závěr insolvenční správce konstatoval, že dlužnice zřejmě není schopna splnit splátkový kalendář, a tudíž insolvenční správce navrhnul, aby soud schválené oddlužení zrušil. isir.justi ce.cz

4. Na den 18.12.2017 soud svolal jednání k průběhu oddlužení dlužnice. Dlužnice se na toto jednání bez omluvy nedostavila. Věřitelům zatím nebylo vyplaceno ničeho, veškeré příjmy majetkové podstaty insolvenční správce deponuje na svou odměnu, a to v souladu s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 7.11.2016, č.j. KSPH 61 INS 8101 / 2016- B-9. Insolvenčnímu správci je známo, že dlužnice byla na rizikovém těhotenství. Dlužnice s insolvenčním správce komunikuje, přičemž insolvenční správce opakovaně upozorňoval dlužnici, že plnění z její strany je nedostatečné. Insolvenční správce však konstatoval, že dlužnice sice byla na rizikovém těhotenství, avšak ani před tímto rizikovým těhotenství nebyla dlužnicí poskytována nezbytná měsíční splátka. Dlužnice i v tomto období plnila nedostatečně. O svém podnikání dlužnice informovala insolvenčního správce sporadicky. Daňové přiznání za rok 2016 si insolvenční správce musel vyžádat u příslušných orgánů sám. Pokud jde o účetní knihy, dlužnice insolvenčnímu správci poskytla pouze jejich fragment. Přehledy svých příjmů k 15.3. a 15.9. dlužnice nepředložila vůbec. Aby dlužnice dorovnala deficit splátek, musela by měsíčně hradit částku ve výši 5 200 Kč. Dlužnice v rámci komunikace s insolvenčním správcem sdělila, že není schopna si zajistit další příjem, a to ani od 3. osoby. Na závěr insolvenční správce shrnul, že v dohledné době nevidí šanci na zlepšení situace. 5. Dne 19.1.2018 bylo doručeno vyjádření dlužnice Obvodnímu soudu pro Prahu 5, kdy tento soud toto její vyjádření krátkou cestou přeposlal dne 22.1.2018 soudu zdejšímu. Dlužnice uvedla, že se výše uvedeného jednání nemohla zúčastnit, a to z důvodu komplikací po porodu, a také z důvodu, že nebyla schopna si zařídit hlídání novorozeného dítěte. Dlužnice uvedla, že její finanční situace se po porodu zlepšila, nyní již pobírá rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně. Dále dlužnice vyjádřila svou ochotu hradit od února 2018 částku ve výši 5 300 Kč měsíčně. V neposlední řadě dlužnice slíbila, že bude insolvenčnímu správci poskytovat plnou součinnost. 6. Podle § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) platí, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. 7. Podle § 418 odst. 4 IZ platí, že insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. 8. Podle § 418 odst. 5 IZ platí, že jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5.

9. Insolvenční soud posouzením zjištěných a osvědčených skutečností musel uzavřít, že dlužnice dlouhodobě neplní své povinnosti, neboť neposkytuje pro účely oddlužení takovou částku, která by postačovala alespoň ke splnění zákonného minima pro splnění oddlužení, tedy nejméně 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Dlužnice má příjem ze své podnikatelské činnosti, kdy však tento příjem není dostatečný. Dlužnice, i když byla na tuto situaci insolvenčním správcem upozorňována, však nezjednala žádnou nápravu. Předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů stále činí podle insolvenčního správce 4,13 %, tedy je hluboko pod zákonnou minimální hranici 30 % uspokojení nezajištěných věřitelů. Dlužnice neplní ani jiné své povinnosti. Insolvenčnímu správci neposkytuje dostatečné informace ohledně svých příjmů, tak jak insolvenční správce popsal na jednání konaném dne 18.12.2017 (viz 4. odstavec tohoto odůvodnění). 10. Ke skutečnostem, které dlužnice uvedla ve svém vyjádření z 22.1.2018, soud uzavřel, že dlužnice dle zprávy správce neplnila své povinnosti ještě i před nástupem na rizikové těhotenství. Ani v této době insolvenčnímu správci neposkytovala plnou součinnost (nepředložila úplné účetní knihy, nepředložila daňové přiznání za rok 2016 a ani přehledy svých příjmů v zákonem stanovených termínech), ačkoliv při schůzi věřitelů byla na uvedenou skutečnost výslovně upozorněna a prohlásila, že je srozuměna s tím, že bude insolvenčnímu správci poskytovat účetní doklady. Soud konstatuje, že vzhledem k absenci prvotních účetních dokladů (daňové přiznání nepostačuje), nemá možnost vůbec ověřit příjmovou situaci dlužnice z jejího podnikání, kterou je přitom dlužnice povinna prokázat. Tvrzení dlužnice, že by byla schopna plnit měsíčně částku 5 300 Kč se jeví jako zcela nevěrohodné, neboť dlužnice ničím nedoložila, že by byla tuto částku schopna plnit ze svých příjmů z podnikání, příjem od třetí osoby si nezajistila. Dlužnice má vyživovací povinnost ke 4 dětem, pobírá rodičovský příspěvek, který je sice obecně dávkou, kterou lze pro účely oddlužení postihnout, avšak dlužnice jej pobírá v nepostižitelné výši 7.600,-Kč. Tedy slib dlužnice není věrohodný. Soud přihlédl i k tomu, že dlužnice již dlouhou dobu ví, že hrozí zrušení oddlužení, přesto dosud neprojevila jakoukoliv snahu zaslat jakoukoliv částku ke snížení deficitu na plnění pro věřitele. Dlužnice neplní svou informační povinnost, neboť nepředložila přehled svých příjmů. Porušování povinností dlužnice je tedy dlouhodobé, soustavné, přičemž její sliby nejsou ničím podloženy a jsou tedy nevěrohodné. 11. Insolvenčnímu soudu tedy nezbylo než konstatovat, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, přičemž také neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Soud proto nemá jinou možnost, než schválené oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ zrušit. 12. Majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Do doby rozhodování soudu nebyl další majetek dlužnice zjištěn a soupis majetkové podstaty nedoznal změn. Současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužnice o prohlášení konkursu nepožádala). Soud proto rozhodl podle § 418 odst. 5 IZ o zastavení insolvenčního řízení a zprostil insolvenčního správce funkce. 13. Insolvenční správce provedl podáním ze dne 8.1.2018 vyúčtování své odměny a náhrady hotových výdajů k lednu 2018 tak, že k tomuto měsíci vyúčtoval odměnu na částku 750 Kč měsíčně za 21 měsíců a za stejný počet měsíců vyúčtoval náhradu hotových výdajů po 150 Kč, dále navrhl přiznat náhradu DPH 21% z odměny a náhrady hotových výdajů. Insolvenční správce uvedl, že tato odměna insolvenčního správce ve výši 19 057,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 3 811,50 Kč včetně DPH, byly již zaplaceny ze záloh zaplacených dlužnicí. 14. O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle § 38 odst. 1 IZ za použití § 3 písm. c) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho

hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ), podle které náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, tedy za dobu od května 2016 do ledna 2018 (kdy soud rozhodl o zrušení oddlužení), což je 21 měsíců, celkem tedy odměna insolvenčního správce činí 15 750 Kč. Za stejné období náleží insolvenčnímu správci podle § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně, což je 21 měsíců, celkem tedy náhrada hotových výdajů insolvenčního správce činí 3 150 Kč. Z přiznané náhrady hotových výdajů a z odměny náleží insolvenčnímu správci i náhrada DPH 21 % podle § 38 odst. 1 IZ, tedy náhrada DPH z odměny činí 3 307,50 Kč a DPH z náhrady hotových výdajů činí 661,50 Kč. Odměnu a náhradu hotových výdajů je na místě insolvenčnímu správci přiznat od rozhodnutí o povolení oddlužení (25.5.2016) až do doby zrušení oddlužení (leden 2018), neboť po celou tuto dobu insolvenční správce vykonával svou funkci. Celkem tedy bylo insolvenčnímu správci přiznáno 22 869 Kč. Tato odměna, náhrada hotových výdajů a náhrada DPH byly insolvenčnímu správce zcela zaplaceny ze záloh zaplacených dlužnicí. 15. Insolvenční soud zprostil insolvenčního správce funkce podle § 418 odst. 5 IZ.

Poučení Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, a to do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, prostřednictvím soudu zdejšího. Osobám, kterým se doručuje podle insolvenčního zákona zvlášť, běží lhůta k podání odvolání od doručení. Subjektivní legitimaci k podání odvolání proti jednotlivým výrokům mají osoby uvedené v § 418 odst. 8 IZ, jinak ten, komu ji insolvenční zákon přiznává. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 IZ).

Praha 30. ledna 2018

JUDr. Jitka Sobková samosoudkyně