KSPH 61 INS 4252/2016-B-119
Jednací číslo: KSPH 61 INS 4252/2016-B-119

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníka POLDI s.r.o., IČ 242 45 984, se sídlem Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, zastoupeného JUDr. Petrem Kališem, Ph.D. advokátem, advokátní kanceláře CHSCH Kališ & Partners s.r.o., se sídlem Týn 639/1, 110 00 Praha 1, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ DISCRET s.r.o., IČ 260 26 309, se sídlem Keblice 44, 410 02 Lovosice, 2) ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., IČO 257 27 206, se sídlem Kolbenova 936/5e, 190 00 Praha 9, zastoupeného JUDr. Tomášem Holubem, advokátem, se sídlem Štefánikova 203/23, 150 00 Praha 5, 3) Helena Trade and Invest Ltd. reg. č. TR-236829, se sídlem One Capital Place, PO Box 847 4 th floor, KY1-1103 Grand Cazman, Kajmanské ostrovy, zastoupeného JUDr. Magdalenou Kubátovou, advokátkou, se sídlem Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze, se sídlem Husova 243/11, 110 01 Praha 1, o insolvenčním návrhu věřitelů, o insolvenčním návrhu dlužníka, o schválení reorganizačního plánu dlužníka

takto:

I. Reorganizační plán dlužníka ze dne 22.12.2016 zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 23.12.2016 (B-87) se s c h v a l u j e.

II. Účinnosti reorganizačního plánu zanikají omezení dispozičních oprávnění dlužníka stanovená usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-62 ze dne 9.11.2016.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem věřitelů bylo s účinky ke dni 23.2.2016 v 12.42 hodin zahájeno insolvenční řízení dlužníka POLDI s.r.o. (dále jen Dlužník). Dlužník k insolvenčnímu řízení přistoupil jako další insolvenční navrhovatel a podal návrh na povolení reorganizace, když současně předložil reorganizační plán schválený věřiteli. Insolvenční soud usnesením č.j. -A-45 zjistil úpadek Dlužníka a povolil jeho řešení reorganizací, neboť pro takový postup byly splněny zákonné předpoklady. Po vypracování znaleckého posudku znaleckým ústavem Equity Solutinos Appraisals s.r.o., insolvenční soud vydal usnesení č.j.-B-75 o ceně majetkové podstaty Dlužníka ve výši 174,949.000,-Kč, které nabylo právní moci. Dlužník předložil poté doplněný reorganizační plán ze dne 22.12.2016, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 23.12.2016 jako B-87 (dále jen Reorganizační plán), kterým zohlednil závěry znaleckého posudku. Usnesením č.j. -B-90 byla schválena zpráva o Reorganizačním plánu.

Dne 16.3.2017 se konala schůze věřitelů k projednání Reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí. O Reorganizačním plánu hlasovaly 3 skupiny věřitelů stanovené Reorganizačním plánem tak, že 1. skupinou-zajištěným věřitelem č. FER LEASING, s.r.o. byl Reorganizační plán přijat 100% věřitelů. Skupinou č. 2. nezajištěných věřitelů byl Reorganizační plán rovněž přijat, neboť pro něj hlasovalo 13 věřitelů z celkového hlasujícího isir.justi ce.cz počtu 14 věřitelů této skupiny, což je 93,82% hlasujících věřitelů. Proti hlasoval jen věřitel č. 13 METAL EXCHANGE s.r.o. Vzhledem k tomu, že pro přijetí hlasovalo 93,82 % hlasujících věřitelů této skupiny, jejich hlasy představují více než polovinu pohledávek všech věřitelů v této skupině, proto i tato skupina reorganizační pán přijala. Třetí skupinou-jediným společníkem dlužníka Rucarto Limited, byl Reorganizační plán přijat.

Insolvenční správce na schůzi věřitelů přednesl svou zprávu ze dne 13.3.2017, ve které uvedl k pohledávkám za majetkovou podstatou a postaveným na roveň to, že objem pohledávek za majetkovou podstatou činí částku 55,2 mil. Kč, z toho po splatnosti 41,1 mil. Kč a před splatností 14,1 mil. Kč. Dlužníkovi se podařilo na část splatných pohledávek sjednat splátkové kalendáře, které byly předloženy insolvenčnímu správci. Objem splatných pohledávek za majetkovou podstatou, u nichž byl sjednán splátkový kalendář, činí 24,9 mil. Kč. Objem pohledávek postavených na roveň činí částku 48,7 mil. Kč. Z toho za období před úpadkem se jedná o částku 36,8 mil. Kč (z toho činí mzdové kompenzace Úřadu práce ČR částku 19,6 mil. Kč-ohledně této pohledávky byl mezi ÚP a dlužníkem sjednán splátkový kalendář). Dlužník předpokládá uspokojení splatných pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených nejpozději ihned poté, co nabyde účinnosti Reorganizační plán. Prostředky k uspokojení této pohledávky budou Dlužníkem získány na základě poskytnutého úvěrového financování s odloženou splatností.

Dlužník v podání ze dne 17.3.2017 sdělil soudu, že současná výše splatných pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených činí 38,293.667,02 Kč. Tytéž pohledávky jeho dceřiné společnosti POLDI TRADE a.s. činí 3,697.360,49 Kč. Byla uzavřena smlouva o úschově, kterou uzavřeli POLDI TOLL s.r.o. jako dlužník, dále poskytovatel financování společnosti POLDI TOLL s.r.o. (anonymizovaný subjekt) jako věřitel a právní zástupce dlužníka jako schovatel, na jejímž základě dojde k načerpání úvěrového rámce, až do výše 3,000.000 EUR vyplývajícího ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností POLDI TOLL s.r.o. a jejím financujícím subjektem, a to do advokátní úschovy, ze které budou finanční prostředky čerpány společností POLDI TOLL s.r.o. a poskytovány dále Dlužníkovi v okamžiku, kdy nastane účinnost Reorganizačního plánu Dlužníka. Částka ve výši 1,700.000,-EURO byla již do advokátní úschovy složena, jak vyplývá i z předloženého potvrzení schovatele. Tím však ještě nedošlo k vyčerpání celého úvěrového rámce, dále bude Dlužník jednat i s dalšími potencionálními věřiteli, kteří zatím vyčkávají, zda bude schválen Reorganizační plán. Vzhledem k tomu, že již i jen částka dosud složená do advokátní úschovy ve výši 1,700.000,-EURO ( v přepočtu při kurzu 1 EURO-27,020 CZK se jedná o částku 45,934.000,-Kč) postačí k bezprostřední úhradě splatných pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených, a to jak u Dlužníka POLDI s.r.o., tak i u dlužníka POLDI TRADE a.s.(v součtu 41,991.027,51 Kč), je splněna i další podmínka pro schválení reorganizačního plánu.

V mimořádné zprávě insolvenčního správce ze dne 19.3.2017 správce s odkazem na shora uvedené vyjádření Dlužníka ze dne 17.3.2017, sdělil, že mu Dlužník předložil listiny, na které Dlužník odkazuje a jejich posouzením správce konstatuje, že Dlužník disponuje za účelem uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postaveným na roveň částkou 1,7 mil. EUR, která je momentálně deponována na účtu advokátní úschovy ve prospěch společnosti POLDI TOLL s.r.o. Společnost POLDI TOLL s.r.o. má uzavřenu se svým financujícím subjektem Smlouvu o úvěru s rámcem až do výše 3 mil. EUR. Tento úvěrový rámec je poskytnut výhradně za účelem získání finančních prostředků určených k financování procesu reorganizace společností POLDI s.r.o. a POLDI TRADE a.s. Dle listin předložených Dlužníkem a na základě skutečností známých správci z výkonu dohlédací činnosti nad

Dlužníkem v reorganizaci, insolvenční správce konstatuje, že současný objem splatných a nesporných pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postaveným na roveň (tj. po zohlednění dlužníkem momentálně sjednaných splátkových kalendářů), činí částku 38.293.667,02 Kč. Celkový objem obdobných pohledávek pak v případě společnosti POLDI TRADE a.s. představuje částku 3.697.360,49 Kč. V celkovém součtu činí tedy objem těchto pohledávek u obou společností částku 41.991.027,51 Kč. Souhrnné vyjádření objemu dlužných zapodstatových pohledávek a na roveň postavených u obou společností považuje insolvenční správce za nezbytné, neboť z úvěrového rámce poskytovaného společností POLDI TOLL s.r.o. budou ve smyslu uzavřených smluv o úvěrovém financování v konečném důsledku uspokojovány zapodstatové a na roveň postavené pohledávky obou těchto insolvenčních dlužníků. Proto částka ve výši v přepočtu 45.934.000,-Kč, složená aktuálně na základě Smlouvy o advokátní úschově na účtu schovatele, postačuje k uspokojení výše vyčíslených zapodstatových závazků společností POLDI s.r.o. i POLDI TRADE a.s.

Potvrzením společnosti CHSCH Kališ & Partners s.r.o. ze dne 17.3.2017 bylo osvědčeno, že potvrzuje jako schovatel, že na účet advokátní úschovy dle č. 3.1. Smlouvy o úschově ze dne 15.3.2017 mezi schovatelem a společností POLDI TOLL s.r.o. jako dlužníkem a jí financujícím subjektem jako věřitelem, byly složeny finanční prostředky ve výši 1,700.000,-EUR.

Z úschovní smlouvy 15.3.2017 uzavřené mezi POLDI TOLL s.r.o. jako dlužníkem, poskytovatelem úvěru (anonymizovaný subjekt) jako věřitelem a CHSCH Kališ & Partners s.r.o. advokátní kancelář jako uschovatelem, bylo osvědčeno, že uschovatel uvolní úvěr, který má být použit pro financování Dlužníka, na základě žádosti, a to jen za předpokladu účinnosti Reorganizačního plánu Dlužníka.

Podle § 344 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) není-li stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

Podle § 345 odst. 1 IZ o přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Podle § 346 odst. 1 IZ hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odstavce 4. téhož ustanovení náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 347 odst. 1 IZ jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. Podle odst. 4. téhož ustanovení skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny.

Podle u§ 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

V rozhodované insolvenční věci insolvenční soud posoudil zjištěné a osvědčené skutečnosti podle shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona a dospěl k závěru, že jsou splněny všechny podmínky pro schválení Reorganizačního plánu Dlužníka tak, jak má na mysli shora citovaný v § 348 IZ.

Předložený Reorganizační plán není v rozporu s insolvenčním zákonem ani jinými právními předpisy (§ 348 odst. 1 písm. a) IZ), nebyly zjištěny ani osvědčeny žádné takové skutečnosti, které by svědčily o nepoctivém záměru Dlužníka (§ 348 odst. 1 písm. b) IZ), když žádné takové skutečnosti nikdo ani netvrdil; reorganizační plán byl schválen všemi třemi skupinami věřitelů, které určil reorganizační plán (§ 348 odst. 1 písm. c) IZ), když zde nebylo žádných námitek proti zařazení věřitelů do skupin Reorganizačního plánu.

Byla splněna i další podmínka uvedená v § 348 odst. 1 písm. d) IZ, neboť po vypracování znaleckého posudku Dlužník předložil upravený Reorganizační plán, který zohlednil závěry znaleckého posudku znaleckého ústavu Equity Solutinos Appraisals s.r.o. a věřitelům se tak reorganizací dostane vyšší hodnoty plnění, než při řešení Dlužníkova úpadku konkursem. Proti Reorganizačnímu plánu nebyly vzneseny v tomto ohledu žádné připomínky, námitky nebo výhrady.

Byla splněna i poslední podmínka uvedená v (§ 348 odst. 1 písm. e) IZ), neboť dlužník prokázal, že na účtu advokátní úschovy u schovatele CHSCH Kališ & Partners s.r.o. jsou složeny finanční prostředky ve výši 1,700.000 EURO, které jsou složeny ve prospěch POLDI TOLL s.r.o., který je Dlužníkovým úvěrovým věřitelem, který na základě uzavřené smlouvy a po nabytí účinnosti Reorganizačního plánu poskytne úvěrové finanční prostředky k uspokojení splatných pohledávek za majetkovou podstatou a postavených na roveň, které jsou ve výši 38.293.667,02 Kč. Finanční prostředky složené v advokátní úschově postačí k úhradě splatných pohledávek za majetkovou podstatou a postavených na roveň jak Dlužníka, tak jeho dceřinné společnosti POLDI TRADE a.s. tak, jak shodně s Dlužníkem konstatoval insolvenční správce, který neměl proti schválení Reorganizačního plánu žádných námitek.

Insolvenční soud tedy schválil reorganizační plán dlužníka ze dne 22.12.2016, neboť všechny zákonné podmínky pro takový postup byly splněny.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne

jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Subjektivní legitimaci k podání odvolání má jen věřitel, který hlasoval pro odmítnutí reorganizačního plánu (§ 350 odst. 1 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, osobám, kterým se doručuje zvlášť, začíná běžet dne následujícího poté, co jim bylo usnesení doručeno.

Proti výroku II. tohoto usnesení n e n í odvolání samostatně přípustné.

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci (ů 352/1 IZ).

Od účinnosti reorganizačního lánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem, jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu s dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají (§ 353/1 IZ).

v Praze dne 24. března 2017

JUDr. Jitka S o b k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Krumlová