KSPH 61 INS 30641/2015-A-22
Jednací číslo: KSPH 61 INS 30641/2015-A-22

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníka Karel anonymizovano , anonymizovano , IČO 12536351, bytem Branov 127, 270 23 Branov, o insolvenčním návrhu věřitele SMART HYPO s.r.o., IČO 27774082, se sídlem Tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, o odvolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Krajského soudu č.j. KSPH 61 INS 30641/2015-A-19 ze dne 15.9.2016

takto:

I. Usnesení Krajského soudu č.j. KSPH 61 INS 30641/2015-A-19 ze dne 15.9.2016 se, za použití ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, m ě n í ke včasnému odvolání insolvenčního navrhovatele tak, že se insolvenční řízení ve věci sp. zn. KSPH 61 INS 30641/2015 pro nezaplacení zálohy n e z a s t a v u j e, neboť insolvenční navrhovatel zaplatil vyměřenou zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč dne 25.5.2016, tedy před skončením odvolací lhůty proti usnesení Krajského soudu č.j.-A-19.

II. Usnesení Krajského soudu č.j.-A-19 ze dne 15.9.2016 se, za použití ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, m ě n í ke včasnému odvolání insolvenčního navrhovatele i v závislém výroku III. tak, že se o nákladech řízení n e r o z h o d u j e.

III. Zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku znovu nastupují účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e m o ž n o podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, dvojmo. Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř.). Výrok II. usnesení-A-19 o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, který je samostatným výrokem, nebyl napaden odvoláním, proto může samostatně nabýt právní moci dne 6.10.2016.

v Praze dne 17. října 2016

JUDr. Jitka Sobková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Příborská isir.justi ce.cz