KSPH 61 INS 3062/2018
č. j. KSPH 61 INS 3062 /2018 2 VSPI I 486 /2018-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeněm z předsedkyně Mgr. Ivany Mlejnkově a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. ]iřího Krupíčky, Ph. D. v insolvenční věci dlužnice: Petra Kvacskaíová, narozená 21. 11. 1968 bytem 1. máje 73, 277 06 Lužec nad Vltavou zastoupená advokátkouJUDr. Ivanou Seifertovou sídlem Legerova 39, 120 00 Praha 2 o odvolání dlužníce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2018, č.j KSPH 61 INS 3062/2018 8 6, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2018, č.j. KSPH 61 INS 3062/2018 A 6, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 28. 2, 2018, č.j.A-6 vbodě I. výroku odmítl insolvenční návrh dlužníce Petry Kvacskaíově (dále jen dlužniceíí) a v bodě II. výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění svěho usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu dne 22. 2. 2018 došel návrh dlužníce, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o svěm úpadku a o jeho řešení oddlužením. Vrámcí tvrzení osvědčujících její úpadek v návrhu uvedla, že má vůči osmi věřitelům osm závazků, že kromě jednoho jsou všechny vykonatelně a že největší z nich má vůči věřiteli Smart capital (70.000 Kč) a vůči Marií Miňovskě (40.000 Kč). Dále uvedla, že zastavila platby závazků, jelikož je po ní požadována částka ve výši 200.000 Kč, kterou ze svěho měsíčního příjmu 18.000 Kč není schopna splatit. Pro úhradu jejích závazků jsou vedeny exekuce, takže vedle úroků narůstají i náklady řízení, na uspokojování základních potřeb tak dlužníci nezbývá těměř nic.

Po posouzení tohoto insolvenčního návrhu dospěl soud prvního stupně k závěru, že neobsahuje dostatečná skutková tvrzení osvědčující úpadek dlužníce. Postrádá dostatečně vylíčení rozhodujících skutečností spočívající vkonkrětních údajích a závazcích dlužnice, a to údajů o jejich splatností, kterě nebylo možno zjístit ani ze seznamu závazků, nebot? tuto povinnou přílohu (ani seznam majetku a závazků) dlužníce ke svému návrhu nepřipojíla. V uvedeněm směru přitom nelze považovat za dostatečně odkazy na řadu ezekučních řízení, která jsou na majetek dlužnice vedena.

S poukazem na judikaturu Nejvyššího soudu (usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 a sen. zn. 29 NSČR 7/2008) a usnesení Vrchního soudu v Praze sen. zn. ?) VS-PH 131/2010 soud prvního stupně uzavřel, že dlužnice vínsolvenčním návrhu nevylíčila skutečnosti, jež by její úpadek osvědčovaly, ačkoli taková skutková tvrzení jsou podle 5 103 odst. 2

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

22 VSPH 486/2018 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) obligatorní náležitostí insolvenčního návrhu. Protože pro tyto vady nelze vřízení pokračovat, soud prvního stupně insolvenční návrh aniž by dlužníci vyzýval k odstranění jeho nedostatků podle 0 43 občanskěho soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) nebo k jeho doplnění o povinně přílohy podle Š 128 odst. 2 IZ postupem dle Š 128 odst. 1 IZ bez dalšího odmítl. O náhradě nákladů řízení rozhodl ve smyslný 7 odst. 1 IZ podle Š 146 odst. 3 o. s. ř., nebot" nebylo prokázáno, že by nějakěmu dalširnu účastníkovi jakěkoliv náklady vznikly.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala s požadavkem, aby je odvolací soud změnil a rozhodl, že její insolvenční návrh se neodmítá. Z odůvodnění napadeněho usnesení vyvodíla, že soud odmítnul její návrh proto, že neprokázala úpadek, což považuje za závěr nesprávný, a takě proto, že knávrhu nepřiložila povinně přílohy, ale ty již jsou všechny doplněny. Zopakovala tvrzení obsažená vjejím insolvenčním návrhu, jež jsou uvedena v napadeněm usnesení, a uvedla, že veškeré povinně přílohy včetně seznamu majetku a závazků byly doručeny do podatelny soudu prvního stupně dne 6. 3 2018, byt v prezentačním razítku je vy značeno datum 7 3 2018 Tyto přílohy byly podány den předtím, než bylo právní zástupkyni dlužnice doručeno napadeně usnesení. Domnívá se, že přesvědčivě prokázala svůj úpadek, nebot je proti ní vedeno 6 exekucí a tedy minimálně 6 jejích závazků je po lhůtě splatnosti. Jde například o závazek vůči ČSOB, a s. ve vyší 26 208 Kč s příslušenstvím, kteryje evymáhán od roku 2014 soudním exekutorem Igorem Ivankem, závazek vůči Smart Capital, a.s. ve výši 70.000 Kč spříslušenstvím, který je od roku 2012 vymáhán soudním exekutorem Mgr. Danielem Vlčkem či závazek vůči CP Inkaso, s. r. o. ve výši 16.000 Kč s příslušenstvím, který je od roku 2014 vymáhán soudním exekutorem JUDr. Dalimilem lVIikou LL. M. Považuje tudíž za nesporně, že se nachází vúpadku, nebot má vůči vícerym věřitelům dále než 30 dní po splatnosti a tyto není schopna platit, jelikož není možně dosáhnout jejich uspokojení ezekucí.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z 5 97 odst. 1 a 7 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Podle Š 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžitě závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedeně podmínce S 3 odst 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit svě peněžitě závazky, jestliže a) zastavil platby podstatně části svych peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možně dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku vykonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo

(1) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedeně v Š 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků ($ 3 odst. 5 IZ).

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza I<Žulštrunková

11.

12.

13.

14.

L'. V DFI l. 41150! ÁULD

Úpadek předlužením se dle 5 3 odst. 4 IZ může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou- podmkatelem.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze insolvenční návrh, který je řádný způsobilý projednání. Tím je jen insolvenční návrh, který má všechny zákonem předepsané obsahové náležitosti a jsou k němu připojeny zákonem požadované přílohy (které nevykazují žádné nedostatky).

Nezbytnou obsahovou náležitostí insolvenčního návrhu (atí již je podáván dlužníkem nebo jeho věřitelem) je podle 5 103 odst. 2 IZ vždy i uvedení konkrétních rozhodujících skutečností, které tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka osvědčují.

Současně dlužník podle Š 104 odst. 1 IZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetkuíf), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazkůíí), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Uvedené seznamy musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v Š 104 odst. 2 až 4 IZ.

15. jestliže dlužník hodlá navrhnout řešení svého úpadku (hrozícího úpadku) oddlužením,

16.

17. musí tak učinit návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (Š 391 odst. 3 IZ), a to současně sinsolvenčním návrhem (Š 106 odst. 1 a 5 390 odst. věta prvá 1 IZ). S účinností od 1. 7. 2017 může oba tyto společné návrhy sepsat a podat sám dlužník fyzická osoba, jedině pokud má vzdělání uvedené v Š 390a odst. 2 písm. a) IZ, jinak za něj tyto návrhy musí _ vjeho zastoupení + sepsat a podat některá z osob uvedených v Š 390a odst. 1 IZ (srov. též ust. $ 97 odst. 5 IZ). K podání insolvenčního návrhu přitom lze využít příslušnou kolonku č. ? formuláře návrhu na povolení oddlužení, v níž pak musí být -v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v 0 103 odst. 2 IZ vyplněn nejen údaj o tom, čeho se dlužník insolvenčním návrhem domáhá (zda navrhuje vydat rozhodnutí o jeho úpadku nebo hrozícím úpadku), ale také musí být uveden důvod tohoto návrhu, tj. musí být vyHčeny rozhodující skutečnosti, které dlužníkův tvrzený úpadek či hrozící úpadek osvědčují.

Z uvedeného plyne, že ať již je insolvenční návrh dlužníka podán s vymžitírn formuláře současně podávaného návrhu na povolení oddlužení, anebo samostatným podáním, vobou případech musí tento insolvenční návrh předepsané náležitosti, tj. musí v něm být vždy obsažena také náležitá skutková tvrzení svědčící o jeho úpadku nebo hrozícím úpadku. Nutno zdůraznit, že zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se zákonnými náležítostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož zjištění se insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny.

Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek viz jeho usnesení ze dne 26 2 2009, sen. zn. 29 NSČR 7/2008 (91/2009), usnesení ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008 (R 88/2010), usnesení ze dne 20. 5. 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009 (R 26/2011) a usnesení ze dne 21.12. 2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2011 (R44/2012). Z této judikatury plyne, že vínsolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr oúpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplýwá. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

4 ksrii 61 ms 3062/2018 2 VSPH 486/2018 se rozumí vyHčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Součástí vylíčení takových rozhodujících skutečností tedy musí být nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku.

18. Jakkoli povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek

19.

20.

21. dlužníka podle výše zmíněného R 91/2009 nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, je soudní praze ustálena v závěru, že taková skutková tvrzení může dlužník navrhovatel nabídnout iprostřednictvim připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku dle Š 103 odst. 2 IZ, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje ověřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech, které spolu sinsolvenčním návrhem [cojeho obligatorní přílohu dle Š 104 odst. 1 písm. a) a b) IZJ předložil. To však za předpokladu, že insolvenční návrh není zjevně nesrozumitelný či neurčitý a že připojené seznamy jsou opatřené předepsanými náležitostmi a tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle Š 128 odst. 1 IZ insolvenční soud odmítne insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat vřízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do ? dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení Š 43 o. s. ř se nepoužije.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soudu prvního stupně byl dne 22. 2. 2018 doručen insolvenční návrh dlužnice spojený snávrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři. Návrhy byly sepsány a za dlužníci podány na základě připojené procesní plné moci advokátkou JUDr. Ivanou Seifertovou. V kolonce č. ? formuláře určené pro podání insolvenčního návrhu dlužnice vyznačila, že se domáhá rozhodnutí o svém úpadku. Co do popisu rozhodujících skutečností osvědčujících její úpadek se však omezila pouze na tvrzení reprodukovaná v napadeném usnesení, totiž že má 8 závazků u 8 věřitelů, že kromě jednoho jsou všechny vykonatelné, že největšími znich jsou závazky vůči Smart capital (70.000 Kč) a vůči Márii Mii'iovské (40.000 Kč), že zastavila platby závazků, jelikož po ní bylo najednou požadováno více než 200.000 Kč, což ze svého příjmu 18.000 Kč měsíčně nemohla splatit, a jsou na ni vedeny exekuce, takže kromě úroků jí narůstají i náklady řízení a nezbývá jí téměř nic na uspokojování základních životních potřeb. Dodala, že bez dalšího zadlužování není schopna svou situaci řešit a tak podle IZ žádá o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře, neboť se nachází v úpadku. Seznamy majetku a závazků (ani jiné přílohy) dlužnice k návrhům nepřipojila, nedoplnila je ani do vydání napadeného usnesení.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužnice vínsolvenčním návrhu neuvedla konkrétní údaje o výši jednotlivých svých dluhů, jejich splatnosti a osobách jejich věřitelů, když vyčíslila jen dva své peněžité závazky, avšak bez údaje o jejich splatnosti, a jejich věřitele označila způsobem zjevně nedostatečným, tedy je náležitě neidentifikovala. Svoje tvrzení o vykonatelnosti většiny závazků a probíhajících exekucích nijak nekonkretizovala. Takto neúplná skutková tvrzení nemohou být dostatečným podkladem pro závěr, že dlužnice dle Š 3 odst. 1 písm. a) a b) IZ má vůči vícerým konkrétním věřitelům závazky splatné déle než 30 dnů, a pak samozřejmě nemohou být podkladem ani pro závěr ve smyslu Š 3 odst. 1 písm. c) IZ, že takovéto závazky

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

22.

23.

24.

25.

2 VSPH 486/2018 není schopna plnit, popř. že je dána domněnka takovéto platební neschopnosti dle Š 3 odst. 2 IZ. Bezcenné je potom i tvrzení dlužnice o zastavení plateb jejich závazků, které navíc ani nenaplňuje domněnku platební neschopnosti dle Š 3 odst. 2 písm. a) IZ, jelikož z něj není zřejmé, že se nejedná o prosté nehrazení závazků, nýbrž o vědomé jednání dlužnice, totiž o její navenek projevené rozhodnutí, že nebude dále plnit své peněžité závazky, či alespoň jejich podstatnou část (k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sen. zn. 29 NSČR 24/2013).

Lze tedy shrnout, že dlužnice vínsolvenčním návrhu (ani prostřednictvím povinných příloh -seznamů, jež nepředložila) nevylíčila řádně rozhodné skutečnosti, jež by její tvrzený úpadek dle Š 3 odst. 1 IZ osvědčovaly (úpadek předluženírn dle Š 3 odst. 4 IZ u dlužnice, jež není podnikatelem, nepřichází vúvahu), přestože jde o obligatorní náležitosti insolvenčního návrhu.

Proto odvolací soud dospěl shodně jako soud prvního stupně k závěru, že insolvenční návrh dlužnice vykazuje nedostatky, pro které nelze vřízení pokračovat. Jelikož Š 128 odst. 1 IZ pro ten případ vylučuje užití Š 43 o. s. ř., soud prvního stupně postupoval správně, když dlužníci neurčil lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a napadeným usnesením jej bez dalšího odmítl.

Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit, jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí tohoto návrhu podle Š 128 IZ, a proto ikdyby dlužnice k odstranění jeho nedostatků učinila posléze nějaká doplnění, neměla by z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2008, sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008, uveřejněné pod č. 11/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). K takovému doplnění insolvenčního návrhu dlužnice ostatně ani nedošlo- -nestalo se tak podáním ze dne 2. 3. 2018 učiněným po vydání napadeného usnesení a založeným pod A 7, na které v odvolání odkazovala a kterým byly soudu předloženy přílohy k podaným návrhům, včetně seznamů majetku a závazků dlužnice. Toto podání učinila za dlužníci její právní zástupkyně advokátka JUDr. Ivana Seifertová, co osoba povolaná k sepisu, podání a případným doplněním předmětného insolvenčního návrhu a s ním spojeného návrhu na povolení oddlužení (viz Š 390a odst. 1 a 3, Š 128 odst. 2 a Š 393 odst. 1 IZ), leč podala je dne 7. 3. 2018 osobně do podatelny soudu, místo aby je učinila v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, jak byla povinna podle Š 80a odst. 1 IZ, nebotí jako advokátka má dle Š 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. zřízenou datovou schránku bez žádostí, a proto je povinna činit v insolvenčním řízení všechna podání včetně jejich příloh i jako zástupce osoby, za níž podání činí (Š 80a odst. 3 IZ) jedině uvedeným předepsaným elektronickým způsobem. To však v případě doplňujícího podání A" 7 neučinila a tudíž se k němu dle Š 43 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s Š 80a odst. 2 IZ nepřihlíží, dokud tato jeho vada nebude odstraněna. K této nápravě má být podatel podle Š 43 odst. 1 o. s. ř. soudem prvního stupně vyzván, což se nestalo, nicméně nebylo to zatím nutné s ohledem na to, že předmětné doplnění bylo učiněno až po vydání napadeného usnesení, takže pro jeho věcnou správnost jejíhož přezkoumání se dlužnice vzápětí podaným odvoláním domáhala nemohlo mít žádný význam.

Zuvedených důvodů odvolací soud postupoval podle Š 219 o. s. ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil. K tomu považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že v napadeném usnesení nebylo důvodu uvádět výrok o náhradě nákladů řízení, nebot v něm vystupuje pouze jediný účastník (dlužnice) a rozhodnutí o náhradě nákladů mezi účastníky řízení je proto pojmově vyloučeno.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

6 KSPI I 61 INS 3062/2018 2 VSPI I 486/2018

26. Pro úplnost budiž řečeno, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jimž se insolvenční řízeni končí, nebrání tomu, aby dlužnice znovu podala insolvenční návrh a spolu s ním i návrh na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři a prostřednictvím příslušné kvalifikované osoby, nemá-li sama potřebné vzdělání), pokud se domnívá, že se nachází ve stavu úpadku a že splňuje podmínky, které zákon pro povolení oddlužení stanoví. Prvotním předpokladem vyhovění těmto návrhům však je to, že budou opatřeny všemi zákonem vyžadovanými náležitostmi co jejich obsahu a příloh.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která vrozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat k Nejvyššímu soudu do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 a Š 74 odst. 1 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním Způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 24. dubna 2018

Mgr. Ivana Mlejnková v. r. předsedkyně senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. [WW/