KSPH 61 INS 28644/2014-A-11
Jednací číslo: KSPH 61 INS 28644/2014-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , Oleška 12, 281 62, Oleška, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o návrhu na předběžné opatření navrhovatelky Mgr. Ing. Jaroslavy Tomešové, pro doručování Vrchlabského 28/17, 197 00 Praha 19 Kbely

takto:

I. Návrh Mgr. Ing. Jaroslavy Tomešové, exekutorské kandidátky pověřené Mgr. Danielem Vlčke m, soudním exekutore m Exekutorský úřad Praha 7 na nařízení předběžného opatření, kterým by soudnímu exekutorovi Mgr. Danielu Vlčkovi bylo umožněno provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 101 EX 8657/11 prode jem nemovitých věcí povinného Karla Marka, byte m Oleška 12, 281 62 anonymizovano , anonymizovano , IČ 479349139 a jeho bývalé manželky, insolvenční dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , byte m Oleška 12, 281 62 Oleška, zapsaných u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín na LV 852 pro katastrální území Oleška, obec Oleška, okr. Praha-východ, a to pozemku č. parc. st. 92, jehož součástí je stavba č.p. 12, dále pozemků č. parc. 360, č.parc. 363, č. parc. 364 s tím, že výtěžek zpeně žení nelze vydat oprávněným osobám do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu v říze ní vedené m u Krajského soudu v Praze č.j. 61 INS 28644/2014, se z a m í t á.

III. Soud ukládá navrhovatelce předbě žného opatření Mgr. Ing. Jaroslavě Tomešové, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila na účet Krajského soudu v Praze č. 6015-8729111/0710, variabilní symbol 9612864414 soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Od ůvo d ně n í:

Ke Krajskému soudu v Praze ve věci 61 INS 28644/2014 byl dne 27.10.2014 podán návrh na vydání předběžného opatření ze dne 27.10.2014, kterým bylo navrhováno, aby soud povolil provedení již nařízené exekuce tak, jak je obsah navrženého předběžného opatření uveden ve výroku I. tohoto usnesení. Navrhovatelem předběžného opatření je Mgr. Ing. Jaroslava Tomešová, která o osobě uvedla, že je exekutorská kandidátka pověřená Mgr. Danielem Vlčkem, soudním exekutorem Exekutorský úřad Praha 7, dále v záhlaví podání uvedla, že je písemně zmocněná soudním exekutorem Mgr. Danielem Vlčkem. Návrh na předběžné opatření byl podán k soudu dne 27.10.2014 v 10.57 hodin elektronicky bez ověřeného podpisu osobou Petrem Šafránkem. Stejného dne, tedy 27.10.2014 v 18.10 hodin bylo soudu doručeno podání stejného obsahu od osoby Mgr. Daniela Vlčka, soudního exekutora, jeho elektronický podpis byl ověřen.

K návrhu na vydání předběžného opatření bylo přiložena kopie pověření ze dne 1.7.2013, kterým Mgr. Daniel Vlček pověřuje podle § 25 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád Mgr. Ing. Jaroslavu Tomešovou, exekutorskou kandidátku Exekutorského úřadu Praha 7 zejména k následujícím úkonům v exekuční činnosti a další činnosti podle exekučního řádu s tím, že jsou demonstrativně vyjmenovány úkony v exekučním řízení a úkony související, dále je obecně uvedeno, že je zmocněna k dalším úkonům, ke kterým je oprávněn Mgr. Vlček jako soudní exekutor v rámci exekučního řízení a další činnosti podle exekučního řádu, a to pro všechna řízení vedená úřadem, ve kterým byl soudem pověřen jako soudní exekutor, který provádí exekuci.

Další obsah předběžného opatření soud neuvádí, ani nehodnotí listiny, kterými má být osvědčena potřeba vydání předběžného opatření, neboť pro rozhodování soudu to není relevantní. O návrhu na předběžné opatření bylo možno rozhodnout posouzením skutečností uvedených v předchozích odstavcích.

Soud dospěl k závěru, že navrhovatelka předběžného opatření Mgr. Ing. Jaroslava Tomešová není k podání návrhu na předběžné opatření aktivně legitimována.

To, že přímo osoba Mgr. Ing. Jaroslavy Tomešové je navrhovatelem předběžného opatření, z jeho obsahu nepochybně vyplývá, a to jak ze záhlaví, tak z připojeného závěrečného označení navrhovatele. Mgr. Ing. Jaroslava Tomešová podává návrh proto, že má za to, že její aktivní legitimace je dána tím, že je písemně zmocněná soudním exekutorem (jak uvedeno v záhlaví) nebo že je v postavení exekutorské kandidátky, pověřené soudním exekutorem ( jak je uvedeno na konci podání). Soud uvádí, že pojmy písemně zmocněná soudním exekutorem a pojem exekutorská kandidátka pověřená soudním exekutorem nejsou totožné, svým obsahem se liší, což však pro posouzení návrhu není podstatné.

Není tedy pochyb o tom, kdo je navrhovatelem předběžného opatření. Navrhovatelem předběžného opatření je fyzická osoba navrhovatelky, která má za to, že ji k podání návrhu na předběžné opatření aktivně legitimuje to, že je pověřenou exekutorskou kandidátkou.

Svou aktivní legitimaci Mgr. Ing. Jaroslava Tomešová zjevně dovozuje z předloženého pověření ze dne 1.7.2013, neboť bylo k obsahu podání připojeno.

Soud dospěl k závěru, že notářská kandidátka pověřená exekutorem k provádění úkonů a činností v exekučním řízení, není aktivně legitimována k podání návrhu na vydání předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon (dále jen IZ).

Podle § 25 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád exekutor může exekutorského kandidáta písemně pověřit prováděním úkonů v exekuční nebo další činnosti.

Z obsahu citovaného zákonného ustanovené a celého obsahu smyslu exekučního řádu vyplývá, že exekutorský kandidát může vykonávat jen takové úkony a činnost, které souvisí s výkonem pravomoci soudního exekutora v rámci konkrétního exekučního řízení tak, která vyplývá z exekučního řádu.

Vně exekučního řízení má exekutorský kandidát postavení prosté fyzické osoby. Jako taková fyzická osoba může být samozřejmě zmocněn i k procesním úkonům pro účely soudního řízení podle § 24 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. Pak však jedná jako zmocněnec na základě plné moci, tedy návrhy podává jménem toho, koho zastupuje. O takový případ se v rozhodované věci nejedná. Mgr. Ing. Jaroslavě Tomešová o sobě ani netvrdí, že by byla procesní plnou mocí zmocněna k podání návrhu na předběžné opatření (pro takový případ by samozřejmě musel být jako navrhovatel označen soudní exekutor xy, zastoupen na základě plné moci zástupcem xy).

Navrhovatelka o sobě tvrdí a osvědčuje, že návrh podává (tedy je aktivně legitimována) ona sama, její aktivní legitimací má být to, že je exekutorskou kandidátkou.

Ze žádného zákona, ať již i exekučního řádu nebo insolvenčního zákona nebo jiného, nevyplývá právo exekutorské kandidátky z titulu jejího postavení exekutorské kandidátky podávat návrhy na zahájení řízení soudu nebo jiné návrhy v rámci soudního řízení, tedy ani návrh na předběžné opatření v rámci insolvenčního řízení.

Soud proto návrh na nařízení předběžného opatření zamítl pro nedostatek aktivní legitimace navrhovatelky. Aktivní legitimaci k podání návrhu na předběžné opatření má v rozhodované věci jen soudní exekutor.

Podle § 4 odst. 1 písm. h) ve spojení s položkou 5 zákona o soudních poplatcích a Sazebníku soudních poplatků byla navrhovatelce uložena povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč.

Nad rámec shora uvedeného soud uvádí, že sám neshledal důvod pro vydání předběžného opatření navrženého obsahu z moci úřední, neboť soud neshledává žádné důvody pro vyloučení účinků insolvenčního řízení ve smyslu § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Dlužnice jako navrhovatelka podala první insolvenční návrh, který se jeví jako návrh řádný, nebyly zjištěny vady insolvenčního návrhu nebo návrhu na povolení oddlužení, pak není důvodu, aby účinky insolvenčního řízení byly vyloučeny.

Nad rámec shora uvedeného soud ještě uvádí, že soud si je vědom toho, že návrh podepsala elektronicky jiná osoba než navrhovatelka (elektronický podpis Mgr. Daniela Vlčka, soudního exekutora). Taková skutečnost by při formálním postupu měla vést primárně k tomu, že by soud vyzval navrhovatelku k odstranění vad návrhu-není podepsán navrhovatelem. Po podpisu navrhovatelkou by však soud nemohl jinak, než postupovat tak, jak je uvedeno ve shora uvedených odstavcích. Elektronický podpis Mgr. Vlčka soudního exekutora nic nemění na tom, kdo je v obsahu návrhu na předběžné opatření označen jako navrhovatel.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

v Praze dne 29. října 2014

JUDr. Jitka S o b k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Martin Vepřek