KSPH 61 INS 2775/2018-A-12
č. j. KSPH 61 INS 2775/2018-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Martinou Adamcovou v insolvenční věci

dlužnice: Martina anonymizovano , anonymizovano bytem Tyršova 694, 251 64 Mnichovice

o insolvenčním návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení a o návrhu exekutora JUDr. Filipa Exnera na vydání předběžného opatření

takto :

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se omezuje účinek, spojený se zahájeným insolvenčním řízením tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Filipu Exnerovi, Exekutorský úřad Praha 7 umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí dlužnice v rámci exekuce, vedené pod sp. zn. 151 EX 356/17 na základě exekučního příkazu č. j. 151 EX 356/17-44 a na jeho základě vydané vyhlášky, aby výsledek dosažený zpeněžením byl po odpočtu nákladů exekuce po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

II. Navrhovatel JUDr. Filip Exner, soudní exekutor j e p o v i n e n zaplatit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1 000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Praze.

Odůvodnění:

1. V dané věci byl dlužníkem dne 19. 2. 2018 podán insolvenční návrh spojený návrhem na povolení oddlužení, navrhovaným způsobem oddlužení byl zvolen splátkový kalendář. Vyhláškou Krajského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2016 bylo oznámeno, že bylo zahájeno insolvenční řízení, vyhláška byla zveřejněna téhož dne v 8:49 hod., tehdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

2. Dne 20. 2. 2018 v 9:06 hodin byl soudu doručen návrh soudního exekutora JUDr. Filip Exner, exekutorský úřad Praha 7 na vydání předběžného opatření , kterým se omezuje účinek, spojený se zahájeným insolvenčním řízením tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Filipu Exnerovi, Exekutorský úřad Praha 7 umožňuje provést již započatou exekuci prodejem nemovitostí dlužnice par. st 1267, jehož součástí je stavba č.p. 694, LV 1087, k.ú. Mnichovice u Říčan, kdy tyto nemovitosti tvoří jeden funkční celek a měly být zpeněženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex a exekuční dražbou nemovitých věcí povinné bytová jednotka č.p. 1520/23 (LV 4840), jenž je v budově č.p 1520, LV 4100 v rámci exekuce, vedené pod sp. zn. 151 EX 356/17 na základě exekučního příkazu č.j. 151 EX 356/17-44 a na jeho základě vydané vyhlášky s omezením, aby výsledek dosažený zpeněžením byl po odpočtu nákladů exekuce po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení. Exekutor se domnívá, že návrh byl dlužnicí podán pouze z důvodu, aby zamezil exekučnímu prodeji majetku zajištěného v exekuci. isir.justi ce.cz -2-sp. zn.

3. V daném případě nebyl ještě ustanoven insolvenční správce, neměl možnost se tak k věci vyjádřit. Rovněž tak neměli možnost se k přihlášeným pohledávkám vyjádřit další věřitelé. Způsob řízení o úpadku-výběr mezi oddlužením splátkovým kalendářem a prodejem majetku jsou dva různé způsoby s různými riziky. 4. Dle ust. § 82 odst. 2 písmene b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. 5. Podle ust. § 5 písm. a) insolvenčního zákona 1 insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů 6. Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je jedním z účinků, které se spojují se zahájením insolvenčního řízení ten, že výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužnice, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést, k úkonům a rozhodnutí, které tomu odporují, se nepřihlíží. 7. Dne 20. 2. 2018 předseda Krajského soudu v Praze věc přikázal podle pravidel zastupování Rozvrhu práce Krajského soudu v Praze platného v den zahájení řízení soudkyni Mgr. Martině Adamcové. Spis byl senátu 62 INS předán dne 21. 2. 2018 v 13:30 oddělením senátu 61 INS. 8. Po zhodnocení shora uvedeného skutkového stavu a právním posouzení věci nemá soud za osvědčeno, že zde jsou dány podmínky pro nařízení předběžného opatření, tedy důvody zvláštního zřetele hodné (§ 82/2 pís. b) IZ). Dlužnice uvedla v návrhu celkem 8 věřitelů, mezi nimi i oprávněného z výše specifikované exekuce. Soud má za to, že vydáním předběžného opatření by bylo porušeno ustanovení §§ 82/2 pís. b) a 5 IZ, neboť by došlo k porušení společného zájmu věřitelů dlužnice. Dosud nebylo v řízení rozhodnuto o úpadku a ustanovení insolvenčního správce (dále jen IS). V insolvenčním řízení ustanovený IS bude mj. zkoumat majetek dlužnice a postupovat při likvidaci zjištěných dluhů dle zákonných ustanovení, vč. dodržování zásad insolvenčního řízení. 9. Nad rámec soud dodává, že dražební jednání mělo proběhnout 20. 2. 2018 v 10:00 hodin prostřednictvím portálu www.exdrazby.cz. Vzhledem k tomu, že byl podán insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, nelze výkon rozhodnutí či exekuce provést. Dražební jednání tedy nemohlo platně proběhnout. Z návrhu na povolení oddlužení vyplývá, že předmětné nemovitosti jsou zajištěny zástavním právem ve prospěch věřitele Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 150, 150 00 Praha, IČO 13584324 pro částku 4 440 000 Kč a Česká spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 62, 140 00 Praha, IČO 45244782 pro částku 1 380 000 Kč. Oprávněnými z dané exekuce jsou Jiří Boček, bytem Novoborská 23, 190 00 Praha a Renata Bočková, bytem Tyršova 587, 251 64 Mnichovice pro částku 915 000 Kč, která je pohledávkou nezajištěnou. 10. Výrok II. je odůvodněn ustanovením § 4 odstavec 1 písmene h), § 11 odst. 2 písmeno o) jakož i položkou č. 5 zákona č. 549/1991 Sb. v platném znění, přičemž splatnost je dána ustanovením § 160 odst. 1 k § 167 odst. 2 o.s.ř. (viz. též soudní rozhodnutí sp. zn. 4 VSPH 451/2016, 2 VSOL 497/2014).

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon či IZ ) -3-sp. zn.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to dvou vyhotoveních. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Praha dne 22. února 2018

Mgr. Martina Adamcová, v. r. samosoudkyně