KSPH 61 INS 24801/2016-A-9
Jednací číslo: KSPH 61 INS 24801/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníka Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 425, 295 01, Mnichovo Hradiště, o insolvenčním návrhu dlužníka, o námitkách dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 24801/2016-A-7 ze dne 3. 11.2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 24801/2016-A-7 ze dne 3. 11.2016 vydané asistentem soudce, se k včasným námitkám dlužníka podáním ze dne 11.11.2016 podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. m ě n í tak, že povinnost předložit listiny uvedené v citovaném usnesení se dlužníkovi n e u k l á d á, neboť dlužník v námitkách uvedl, že je nemá v držení, neboť o ně přišel i při stěhování. Dlužník spolu s insolvenčním návrhem předložil listiny osvědčující exekuční řízení ohledně tvrzených závazků. Za shora popsané situace by byl požadavek předložení listin osvědčujících hmotněprávní tituly závazků přepjatým formalismem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné. Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

v Praze dne 29. listopadu 2016

JUDr. Jitka S o b k o v á, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Příborská isir.justi ce.cz