KSPH 61 INS 23295/2014-A-11
Jednací číslo: KSPH 61 INS 23295/2014-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníků a) Hana anonymizovano , anonymizovano , Pecerady 124, 257 41, Pecerady, zastoupené Mgr. Petr Sikora, advokát se sídlem Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00, Praha 2, b) Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ 18594000, Pecerady 124, 257 41, Pecerady, zastoupeného Mgr. Petr Sikora, advokát se sídlem Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00, Praha 2, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeného s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 23295/2014-A-7 ze dne 28.8.2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 23295/2014-A-7 ze dne 28.8.2014 vydané asistentem soudce, se k včasnému odvolání dlužníků podáním ze dne 4.9.2014 podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. m ě n í tak, že se insolvenční návrh podaný k soudu dne 26.8.2014 n e o d m í t á a o nákladech řízení se nerozhoduje, neboť insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení ve spojení se svými přílohami netrpí vadami vytčenými ve shora uvedeném usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

v Praze dne 23. září 2014

JUDr. Jitka S o b k o v á, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Denisa Svatošová