KSPH 61 INS 2241/2015-B-28
'1-v 011.1 aunu; QULI'U'TL

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Alexandry ]Ěčkově a soudců ]UDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníků: &) Petr anonymizovano , anonymizovano býtem Prostřední Lhota 22, 262 03 Chotilsko b) Iva anonymizovano , narozená 15. 12. 1982 bytem Prostřední Lhota 22, 262 03 Chotilsko o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. Hjna 2017, č. j. KSPH 61 INS 2241 /2015 B 28, takto: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. října 2017, č. j. KSPH 61 INS 2241/2015-B-28 se mění tak, že se schválené oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře nezrušuje a insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze zrušil oddlužení dlužníků Petra anonymizovano a IVý anonymizovano (dále jen dlužníci; bod I. výroku), insolvenční řízení dlužníků zastavil (bod II. výroku), insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petře Hýskové (dále jen správkyně) přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů ve Výši 50 638,50 Kč, včetně DPH, určil, v jakém rozsahu bude hrazena ze záloh dlužníků a v jakém z rozpočtových prostředků státu, uložil dlužníkům povinnost nahradit České republice část zaplacené odměny správkýni (bod Ill. a IV. výroku) a zprostil správkyni funkce (bod V. výroku).

Vodůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 12. 8. 2015 (EL 6) schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, jenž měl být plněn z příjmu dvou darovacích smluv ve výši 6 000 Kč. Správkyně podáním doručený'm soudu dne 6. 9. 2016 sdělila, že za dobu 12 měsíců trvání oddlužení bylo věřitelům zaplaceno 27 293,07 Kč, a že očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 23,78 % celkové výše jejich pohledávek. Na jednání konaném dne 19. 12. 2016 za účelem projednání plnění oddlužení byla dlužníkům poskytnuta lhůta do 3. 5. 2017 k doložení dostatečného příjmu, avšak správkýně podáním ze dne 9. 3. 2017 sdělila, že očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů klesla na 15,86 %, že příjmý dlužníků u nových zaměstnavatelů nejsou dostatečné pro plnění splátkového kalendáře a nebylo z nich možno provádět žádné srážky. Na jednání konaném dne 15. 6. 2017 bylo zjištěno, že dlužníci dluží správkýni na její odměně a hotových výdajích 14 600 Kč, přičemž v květnu 2017 dlužníci správkýni zaslali částku 5 000 Kč z nezabavitelných částek, správkyně konstatovala, že k dorovnání dlužných plateb a k předpokladu 30 % uspokojení věřitelů bý měli dlužníci měsíčně plnit 5 722 Kč. Podáním doručeným soudu dne 6. 9. 2017 správkýně sdělila, že očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů klesla na 11,98 % a navrhla schválené oddlužení zrušit. Soud schválené oddlužení dlužníků podle 5 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) zrušil pro dlouhodobé neplnění jejich povinností, nebot dárci nezaslali dat ve výši 6 000 Kč od června 2016, ijem dlužníků je v nepostižitelné výši, míra očekávaného uspokojení nezajištěných věřitelů klesla na 11,98 % celkově výše jejich pohledávek a dlužníci nejsou schopni splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Konstatoval, že majetek dlužníků spočívající v movitých věcech v celkové hodnotě 39 000 Kč je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a že nejsou naplněný podmínky pro prohlášení konkursu (dlužníci o prohlášení konkursu nepožádali).

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 vspn 208672017

Rozhodl proto podle 5 418 odst. 5 IZ o zastavení insolvenčního řízení a zproštění správkyně funkce. O odměně správkyně soud rozhodl podle S 38 odst. 1 IZ ve spojení s Š 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelskěho výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška) ve výši 1 125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, za stejné období přiznal správkyni podle 5 7 odst. 4 vyhlášky náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně, tj. za 31 měsíců celkem 50 638,50 Kč, včetně DPI I.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužníci včas odvolali (8 30) a požadovali, aby je odvolací soud zrušil, neboť se soud I. stupně nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí a nesprávně zjistil skutkový stav. Namítali, že nevěděli o neplnění dárců v měsících červen až srpen 2016, a že poté, co se o něm dozvěděli, vyzvali je k doplacení, dárci s mini však přestali komunikovat. Proto požádali o to, zda by mohli dluh platit z nezabavitelných částek, což jim bylo soudem povoleno, a správkyní jim bylo při jednání konaném dne 15. 6. 2017 sděleno, že by měli měsíčně platit 5 722 Kč, což plní, přesto správkyně ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 31. 8. 2017 (8-25) soudu navrhla, aby bylo schválené oddlužení zrušeno z důvodu, že dlužníci neplní své povinnosti, nepředkládají přehledy příjmů a nezajistili si dostatečný příjem. Namítali rovněž, že správkyně nezohlednila všechny zaslané platby a požádali o její výměnu z důvodu podjatosti.

K výzvě odvolacího soudu ze dne 11. 1. 2018 (13 34) správkyně v podaném stanovisku k odvolání dlužníka ze dne 29. 1. 2018 (13 35) a v jeho doplnění ze dne 22. 2. 2018 (13 39) uvedla, že dlužníci hradili splátky velmi nepravidelně, že při měsíční platbě ve výši 5 722 Kč neuhradí 30 % celkové výše pohledávek věřitelů, že za 28 měsíců trvání oddlužení měli dlužníci uhradit minimálně 79 805 Kč (bez zálohy na odměnu IS), avšak uhradili jen 27 492,11 Kč, že nejsou schopni splnit splátkový kalendář, nepředložili přehledy svých příjmů ani žádnou aktuální pracovní smlouvu. V měsících prosinec 2017 a leden 2018 byly uhrazeny 2 z částky 5 722Kč, jež jsou deponovány. Ve zprávě o plnění oddlužení (8 35) jsou zaznamenány za září 2015, Hjen 2015 a prosinec 2015 platby ve výši 3 368,62 Kč, 12 536,62 Kč, 6 000 Kč a 6 000 Kč, nikoliv 0 Kč.

Dlužníci se vyjádišli v podání ze dne 26. 1. 2018 (13 36) uvedli, že na podaném odvolání trvají a přiložili k podání doklady, jimiž prokazovali úhrady poskytované na plnění splátkového kalendáře a doložili pracovní smlouvy uzavřené za dobu trvání oddlužení dosud, čímž splnili výzvu odvolacího soudu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž nařizoval jednání podle 5 94 odst. 3 12, protože se účastníci práva účasti na projednání vzdali, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněněho jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ci) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

*+ v CEL Fl nooo; nur;

úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 (odst. 4). Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla li uplatněna podle Š 390a odst. 5 (odst. 5). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo ezekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odst. 6). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst, 8).

Pro výklad citovaného ustanovení je významná důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., jímž byl s účinností od 1. 7. 2017 změněn IZ, podle které bylo navrženo stanovit, že insolvenční soud rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem poté, co vydal rozhodnutí, kterým návrh na povolení oddlužení odmítne nebo zamítne, rozhodnutí, kterým oddlužení neschváh, nebo rozhodnutí, kterým se schválené oddlužení ruší, pouze v určitých případech, a to tehdy, bude li to vhodné, přínosné a pokud možno neutrální z hlediska požadavků na státní rozpočet. Stanovená úprava zamezuje finančně a administrativně náročnému vedení tzv. prázdných konkursů na útraty státu s výjimkou případu, kdy dlužník na řešení svého úpadku konkursem trvá a složí insolvenčMu soudu jistotu, jíž se pokryjí náklady konkursu. Rozhodl li insolvenční soud některým z výše uvedených způsobů, rozhodne podle Š 396 odst. 1, Š 405 odst. 2 a Š 418 odst. 4 (byl li v případě podle Š 396 zjištěn úpadek dlužníka) současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze ve třech případech, a to

_ v případě, že bylo insolvenční řízení zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu a majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů postačující,

-v případě, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka a majetek v majetkové podstatě postačuje k uspokojení věřitelů, a

-v případě, že insolvenční řízení inicioval insolvenčním návrhem dlužník, majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů dlužníka zcela nepostačující, dlužník však na řešení svého úpadku konkursem trvá (což uvede v případě podle Š 396 již v návrhu na povolení oddlužení, v případě podle Š 405 při jednání před insolvenčním správcem podle Š 410 odst. 2 a v případě podle Š 418 v žádosti směřované insolvenčnímu soudu) za předpokladu, že dlužník zaplatí zálohu na náklady řízení, která mu může být insolvenčním soudem uložena podle Š 108 odst. 2 a 3 za účelem pokrytí nákladů spojených s řešením konkursem, které by šly jinak k tíži státu.

V situaci, kdy je zřejmé, že by šlo o tzv. prázdný konkurs, nejeví se jako hospodárné nejprve připustit, aby insolvenční soud rozhodnul o řešení úpadku dlužníka konkursem a vzápětí svým dalším rozhodnutím zrušil konkurs pro nedostatek majetku podle Š 308 odst. 1 písm. d). Proto se stanoví, že jesli majetek dlužníka k uspokojení věřitelů zcela nepostačující, insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nerozhodne a insolvenční řízení zastaví. To však neplatí, jestliže dlužník navzdory tomu trvá na tom, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatí soudem vyměřenou zálohu na náklady insolvenčního řízení. Takovým postupem může dlužník například projevit vstřícnost vůči věřitelům, kteří budou moci poté, co bude takový konkurs pro nedostatek majetku zrušen, na základě seznamu neuspokojených pohledávek vymáhat tyto pohledávky ve vykonávacím řízení individuálně, a to po dobu 10 let .

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12,

4 vsvn 2086/2017

Odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužníků dne 29. 1. 2015 (Pi-1), jenž spojili s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 29. 4. 2015 (ili 13) byl zjištěn úpadek dlužníků a bylo povoleno jeho řešení oddluženírn. Usnesením ze dne 12. 8. 2015 (8-6) bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře prostřednictvím darů v celkové výši 6 000 Kč. Ze zprávy správkyně ze dne 29, 1. 2018 (13-35), již doložila spolu s přehledem o plnění oddlužení dlužníky (13 39), plyne, že celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů činila 570 032,57 Kč a 30 % z této částky činí 171 009 Kč, nezajištěným věřitelům bylo uhrazeno 27 492,11Kč, správkyni bylo uhrazeno 50 647,50 Kč, deponována k 22. 2. 2018 byla částka 21 490 Kč. Ve zbývajících 30 měsících oddlužení zbývá uhradit do 30 % míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů minimálně 174 299 Kč (z toho 143 517 Kč připadá na nezajištěné věřitele a 30 782 Kč připadá na správkyni), přičemž 21 490 Kč je deponováno a dlužníci by museli hradit mirnrnálně 5 810 Kč měsíčně. Platby částek, které dlužníci v odvolacím řízení doložili podacími Hstky poštovních poukázek, jsou zaznamenány ve zprávě o plnění oddlužení (13-35) pod položkou celkem příjmyíí, jejich zařazení k jednotlivým typům příjmu však není jednotné, když část je zaznamenána v položce zaměstnavatelé a důchody a část vpoložce daryíí, avšak podstatné je, že jsou správně zaznamenány v celkových příjmech. Splátkový kalendář byl plněn v roce 2015 v měsících září, říjen, prosinec, v roce 2016 v měsících únor, duben, květen, od měsíce května 2017 je plněn dosud. Dlužníci podáním ze dne 26. 1. 2018 (13 36) předložili mimo jiné pracovní smlouvu uzavřenou dlužníkem dne 30. 12. 2016, kníž byl uzavřen dodatek dne 1. 1. 2018, jímž byl změněn pracovní poměr dlužníka na dobu neurčitou se mzdou 13 000 Kč měsíčně. Dále předložili pracovní smlouvu dlužnice ze dne 30. 12. 2017 uzavřenou na dobu určitou do 31.12.2018 se mzdou 13 700 Kč, které předcházela pracovní smlouva uzavřená s týmž zaměstnavatelem na rok 2017.

Vposuzované věci zrušil soud I. stupně schválené oddlužení dlužníků z důvodu neplnění podstatných povinností dlužníků a z důvodu neschopnosti dlužníků splnit podstatnou část splátkového kalendáře, přičemž dospěl k závěru, že neshledal důvody pro to, aby spolu se zrušením oddlužení rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníků konkursem, a proto insolvenční

řízení zastavil (Š 418 odst. 5 12)

Odvolací soud se ztotožňuje s úvahou soudu I. stupně, jenž za situace, která zde byla v době vydání napadeného usnesení, rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodů uvedených v Š 418 odst. 1 IZ. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však dle odvolacího soudu rozhodující skutečnost, že dlužníci od května 2017 pm v podstatě pravidelně splátkový kalendář alespoň v takové výši, při níž lze očekávat nejméně 30 % míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Odvolací soud uvažoval s tím, že 30 % z celkové výše pohledávek nezajištěných věřitelů 570 032,57 Kč činí 171 009 Kč. Odměna a náklady správkyně činí za dobu 60 měsíců plnění splátkového kalendáře celkem částku 98 000 Kč (1 125 Kč odměna plus 225 Kč náhrada nákladů, plus DPH 21 %, celkem 1 633,50 Kč /měsíc ) Za dobu od povoleni oddlužení dne 29. 4. 2015 do jeho do schválení dne 12. 8. 2015 za čtyři měsíce náleží správkyni rovněž odměna a náhrada vynaložených nákladů, které správkyně sice vyúčtovala podle Š 3 písm. b) a Š 7 odst. 4 vyhlášky, za toto období od rozhodnutí o úpadku (a povolení oddlužení) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též, nebot tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými vŠ3 písm. b) a Š 7 odst. 4 vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za výkon jeho činnosti, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, přitom soud rozhoduje dle Š 5 vyhlášky, tzn., že určuje tuto odměnu s přihlédnudm zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti; tomu také musejí odpovídat skutkové a právní závěry vyjádřené v odůvodnění rozhodnutí, jímž je výše odměny určována. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností pak soud přiznává insolvenčnímu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

13.

14.

*r v tai ii novou; LUL! správci toliko v prokázané (důvodně vynaložené) výši s limity dle Š 7 odst. 1 až 3 vyhlášky (k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu vPraze ze dne 19. 5. 2011, sp. zn. KSl IK 45 INS 3216/ 2010, 3 VSPH 1239/2010-13 nebo ze dne 1. 12. 2014, č. j. KSHK 35 INS 2568072012, 2 VSPl l 806 / 2014 B 42). Pro tyto účely proto odvolací soud kalkuloval s částkou 6 500 Kč. Celkem musí dlužníci uhradit 275 509 Kč tak, aby splnili alespoň minimální 30 % míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Z toho bylo již nezajištěným věřitelům uhrazeno 27 492,11 Kč, správkyni bylo uhrazeno 50 647,50 Kč, deponována je ke dni 22. 2. 2018 částka 21 490 Kč, celkem 99 629,61 Kč, zbývá uhradit 175 879,40 Kč.

Při stávajícím režimu úhrad dlužníky ve výši 5 722 Kč uhradí celkem 171 660 Kč. Z toho plyne, že aby dlužníci splnili očekávanou 30 % míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, musí plnění navýšit o 141 Kč/ měsíc. Za této situace plnění oddlužení dlužníky zůstává zachována šance na to, aby oddlužení plněním splátkového kalendáře splnilo svoji funkci a pohledávky věřitelů byly alespoň v míře 30 % celkové jejich výše uspokojeny, a proto odvolací soud shledává účelným prozatím schválené oddlužení dlužníků nezrušit, protože bude pro věřitele i nadále výhodnějším řešením oddlužení dlužníků, nežli příp. řešení jejich úpadku konkursem (který by s ohledem na majetkové a Finanční poměry dlužníků nepřipadal v úvahu), nebo nic neřešícím zastavení insolvenčního řízení. Odvolací soud také zohlednil, že dlužníci po dobu trvání oddlužení vykonávají přiměřenou výdělečnou činnost. S přihlédnutím k zásadám insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (Š 5 písm. a/ IZ), nelze přehlédnout, že plnění oddlužení dlužníků splátkovým kalendářem může být stále ještě reálné a výhodné pro věřitele, a to včetně zapravení nedoplatků na předepsaných splátkách. Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě poskytnout dlužníkům šanci, aby v budoucnu svým zodpovědným a seriózním přístupem přesvědčili insolvenční soud a zejména své věřitele o tom, že jejich snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností. Ostatně, ikdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že šance poskytnutá dlužníkům byla lichá, a že není možno podstatnou část splátkového kalendáře splnit, může insolvenční soud kdykoliv zrušit schválené oddlužení a insolvenční řízení zastavit (Š 418 IZ).

Pro tuto chvíli však ještě neshledal odvolací soud zrušení schváleného oddlužení dlužníků nevyhnutelným. Proto postupoval podle Š 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s Š 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení jako celek změnil tak, že se oddlužení dlužníků nezrušuje a insolvenční řízení se nezastavuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu vPraze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 lZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 7. března 2018

JUDr. Alexandra Jiříčková v.r. předsedkyně senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr ŘícÉa. !