KSPH 61 INS 22121/2014-B-28
Jednací číslo: KSPH 61 INS 22121/2014-B-28

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká 842, 253 01 Hostivice, o insolvenčním návrhu dlužnice, o návrhu na povolení oddlužení, o změně usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 22121/2014-B-12 ze dne 19.1.2015

takto :

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 22121/2014-B-12 ze dne 19.1.2015 se m ě n í ve výroku III. v části ve které bylo uvedeno jaký majetek ve vlastnictví dlužnice bude zpeněžen tak, že majetkem, který bude zpeněžen je : kreditní zůstatek na účtu majetkové podstaty ve výši 360.767,-Kč sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 13.9.2016 (B-27) pod položkou č. 2.

Odůvodnění :

Insolvenční soud usnesením Krajského soudu v Praze č.j.- B-12 ze dne 19.1.2015 schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty. Majetek, který měl být zpeněžen, byl uveden ve výroku III. citovaného usnesení, jednalo se o nemovitosti v katastrálním území Litovice, sepsané v soupisu majetkové podstaty pod položkou 1. V insolvenčním řízení byly zjištěny nezajištěné nepodmíněné pohledávky 11 věřitelů v celkovém objemu 286.357,-Kč.

Označený majetek dosud zpeněžen nebyl. Insolvenční správce soudu podáním ze dne 30.8.2016 sdělil, že v mezidobí rodinní příslušníci složili ve prospěch dlužnice na účet majetkové podstaty částku 357.500,-Kč, která postačí k uspokojení všech zjištěných pohledávek včetně pohledávek za majetkovou podstatou. Navrhl proto, aby soud změnil shora citované usnesení tak, že budou zpeněženy shora uvedené finanční prostředky a zpeněžení nemovitostí již nebude třeba. Dne 13.9.2016 předložil správce doplněný soupis majetkové podstaty ze dne 13.9.2016, ve kterém byly pod položkou 2 uvedeny finanční prostředky ve výši 360.767,-Kč.

Insolvenční soud postupoval per analogiam podle § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon a změnil citované usnesení v části o předmětu zpeněžení, neboť v mezidobí od vydání citovaného usnesení se změnily poměry dlužnice tak, že v majetkové podstatě dlužnice jsou nyní i sepsané finanční prostředky, které postačí k zaplacení 100% zjištěných pohledávek vč. pohledávek za majetkovou podstatou. Není tedy třeba, aby byl zpeněžen i nemovitý majetek dlužnice. Zpeněžením finančních prostředků dojde i k nepoměrně isir.justi ce.cz

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

v Praze dne 15. září 2016

JUDr. Jitka S o b k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Příborská