KSPH 61 INS 20154/2015-A-17
Jednací číslo: KSPH 61 INS 20154/2015-A-17

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníků a) Václav anonymizovano , anonymizovano , IČO 12614491, Antala Staška 2059/80b, 140 00, Praha, b) Jana Procházková, nar. 24.04.1966, K Ohradě 835/4, 155 00, Praha, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o zpětvzetí návrhu na předběžné opatření

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 20154/2015-A-15 ze dne 14.8.2015 se v plné m rozsahu zrušuje podle § 96 odst. 2 o.s.ř., neboť před právní moci usnesení vzali insolvenční navrhovatelé návrh na předběžné opatření zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu, dvojmo.

v Praze dne 12. listopadu 2015

JUDr. Jitka S o b k o v á, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Marcela Kloudová