KSPH 61 INS 16728/2014-B-17
Jednací číslo: KSPH 61 INS 16728/2014-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužnice: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Kruty 85, 281 46 Horní Kruty, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení a o schválení oddlužení, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e Lucii anonymizovano , nar. 22.1.1993, bytem Horní Kruty 85, 281 46 Horní Kruty výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Kruty 85, 281 46 Horní Kruty, ohledně nemovitých věcí sepsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice dne 03.11.2014, a to :

-spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 na bytové jednotce 85/6 v budově č. p. 85 č. v Horních Krutech, která je součástí pozemku č. parc. st. 181 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Horní Kruty, obec Horní Kruty, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 695 (byt) a č. 641 (dům) u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín, pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 641,

-spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 na spoluvlastnickém podílu o velikosti 9647/139126 na společných částech domu a pozemku č. parc. st. 181 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Horní Kruty, obec Horní Kruty, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 641 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín, pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 641.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-13 soud zjistil úpadek dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-10, které nabylo právní moci dne 31.12.2014 bylo schváleno oddlužení dlužnice a to formou plnění splátkového kalendáře. Do majetkové podstaty (kromě jiného) byly sepsány i nemovitosti uvedené ve výroku tohoto usnesení (dále jen předmětné nemovitosti), a to v soupisu majetkové podstaty ze dne 03.11.2014.

Předmětné nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem pro pohledávku věřitele č. 6 Maso Třebovle, spol. s r.o., který v insolvenčním řízení přihlásil svou pohledávku jako

částečně zajištěnou, a to ve výši 332.327,00 Kč (nezajištěná pohledávka činí 9.360 Kč.) zástavním právem váznoucím na předmětných nemovitostech. Pohledávka věřitele č. 6 byla v plném přihlášeném rozsahu zjištěna.

Podáním ze dne 10.7.2015 požádala dcera dlužnice Lucie anonymizovano o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku proto, že v bytě bydlí od svého dětství, má proto k místu hluboký vztah. Aktuálně zde žije se svou matkou, dlužnicí Ivanou anonymizovano a sestrou, které se v lednu narodilo dítě. Soudu předložila fotokopii rodného listu. Uvedla, že předmětné nemovitosti je připravena koupit na cenu 368.518.000,-Kč + daň z nabytí nemovitých věcí, s čímž souhlasí i zajištěný věřitel.

Insolvenční správce navrhl jejímu návrhu vyhovět, neboť takto bude pohledávka zajištěného věřitele č. 6 Maso Třebovle, spol. s r.o. uspokojena ze 100 %. Prodej zajištěného majetku třetí osobě by byl jinak značně problematický, a to především s ohledem na práva spoluvlastníka předmětné nemovitosti. Pokyn zajištěného věřitele byl dne 26.5.2015 původně udělen tak, že předmět zajištění má být zpeněžen prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce, přičemž finální kupní cena bude schválena ze strany zajištěného věřitele. Poté však zajištěný věřitel vyslovil svůj souhlas se shora uvedenou nabídkou dcery dlužnice, tedy jednak se samotným prodejem za shora uvedených podmínek a dále i faktu, že kupující je osobou blízkou dlužnice.

V této insolvenční věci vykonává soud funkci věřitelského orgánu, neboť věřitelé svůj věřitelský orgán nezvolili, proto insolvenční soud tímto rozhodnutím rozhoduje i v působnosti věřitelského orgánu, jehož vyjádření by jinak soud před svým rozhodováním zjišťoval.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákona (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud i v působnosti věřitelského orgánu dospěl k závěru, že zde nejsou žádné skutečnosti, které by bránily udělení výjimky ze zákazu nabytí předmětných nemovitostí. Udělení takové výjimky naopak procesu zpeněžování předmětu zajištění prospěje, bude v souladu se zásadami insolvenčního řízení, neboť je možné, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení zajištěného věřitele. Sestra dlužnice, která předmětné nemovitosti užívá od dětství, má k místu citový vztah, proto její zájem o koupi je jistě vážný. Tím odpadne proces vyhledávání kupce předmětných nemovitostí, uspokojení zajištěného věřitele se tedy dosáhne podstatně rychleji.

Insolvenční soud proto i při výkonu funkce věřitelského orgánu rozhodl podle § 295 odst. 3 IZ tak, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, podáním trojmo.

v Praze dne 5. srpna 2015

JUDr. Jitka S o b k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Marcela Kloudová