KSPH 61 INS 16162/2015-A-13
Jednací číslo: KSPH 61 INS 16162/2015-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužnice Kristina anonymizovano , anonymizovano , hlášené k pobytu V. ulice 250, 273 07 Vinařice, pro doručování Na Růžovém poli 2549, 272 01 Kladno, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 61 INS 16162/2015-A-7 ze dne 23.6.2015

takto:

Usnesení Krajského soudu č.j. KSPH 61 INS 16162/2015-A-7 ze dne 23.6.2015 o odmítnutí insolvenčního návrhu, se za použití § 95 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, m ě n í ke včasnému odvolání dlužnice tak, že se insolvenční návrh dlužnice n e o d m í t á , neboť insolvenční návrh dlužnice netrpí vadami vytčenými ve shora uvedeném usnesení, neboť obsahuje ve spojení se seznamem závazků vylíčení rozhodujících skutečností o splatnosti obou závazků, u kterých je v seznamu závazků uvedeno konkrétní datum splatnosti (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 184/2014-A-14). Insolvenční návrh netrpí ani jinými vadami, pro které by bylo možné jej odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e m o ž n o podat odvolání (§ 374odst. 3 o.s.ř.) do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, dvojmo.

Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění, neboť splňuje podmínky §169 odst. 2 o.s.ř.

v Praze dne 21. července 2015

JUDr. Jitka S o b k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Martin Vepřek