KSPH 61 INS 100/2018-A-11
Jednací číslo: KSPH 61 INS 100/2018-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Sobkovou v insolvenční věci dlužníka Daniela anonymizovano , anonymizovano , IČO 18445276, bytem Okružní 788, 250 65 Bašť, o insolvenčním návrhu dlužníka, o námitkách dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10.1.2018 č.j. KSPH 61 INS 100/2018-A-7

takto: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10.1.2018 č.j. KSPH 61 INS 100/2018-A-7 vydané vyšší soudní úřednicí, se k včasným námitkám dlužníka proti výroku IV. napadeného usnesení podáním ze dne 2.2.2018 podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. m ě n í tak, že výrok IV. zní : IV. Soud p o u č u j e dlužníka, že pokud nebudou vady návrhu na povolení nižších splátek odstraněny, nebude soud k takovému návrhu na nižší splátky přihlížet (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 155/2012-B-14) . Důvodem změny napadaného rozhodnutí je skutečnost, že napadená část nebyla v souladu se zákonem.

Poučení Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné. Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.)

Praha 28. února 2018

JUDr. Jitka S o b k o v á samosoudce isir.justi ce.cz