KSPH 60 INS 9247/2015-B-22
Jednací číslo: KSPH 60 INS 9247/2015-B-22

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: 1) Marta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66135001, 2) Karel anonymizovano , anonymizovano , IČ: 12550574, oba bytem Na Malé Straně 69, 257 26 Divišov, o nabytí majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje Martě anonymizovano , nar. 25. 5. 1987, bytem Na Malé Straně 69, Divišov, a Petru anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladějov 27, nabytí následujícího majetku z majetkové podstaty dlužníků (ať již do jejich podílového spoluvlastnictví, příp. společného jmění manželů, či do výlučného vlastnictví jednoho z nich), a to -pozemku p.č. st. 386 včetně budovy bez č.p., -pozemků p.č. 387 a 393, -pozemků p.č. st. 473 včetně budovy č.p. 69 vše v k.ú Divišov u Benešova a obci Divišov.

Odůvodnění :

Soud podle § 295 odst. 1 a 3 IZ povolil výjimku ze zákazu nabytí majetku z majetkové podstaty, a to vůči dceři dlužníků a jejímu druhovi, kteří jsou ochotni shora uvedenou anonymizovano odkoupit. Zástupce věřitelů s povolením výjimky vyslovil souhlas.

Povolení výjimky je v tomto případě jistě v souladu účelem insolvenčního řízení a se společným zájmem věřitelů, když nebylo zjištěno nic o tom, že by se tyto osoby na vzniku úpadku dlužníků podílely a udělením výjimky se rozšíří okruh potenciálních zájemců o nabytí majetku, což má zásadně pozitivní vliv na dosažený výtěžek zpeněžení.

Povolení výjimky ve smyslu § 295 IZ má význam pouze z hlediska rozsahu možných nabyvatelů majetku z majetkové podstaty. Nemá však vliv na určení dalších podmínek zpeněžení tohoto majetku, včetně způsobu zpeněžení a dosažené ceny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, odvolání však může podat pouze navrhovatel.

V Praze dne 8. ledna 2016

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová