KSPH 60 INS 4417/2015-B-16
Jednací číslo: KSPH 60 INS 4417/2015-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: 1) Kamil anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75937166, 2) Drahoslava anonymizovano , nar. 08.06.1972, oba bytem Na Okrajku 249, 289 07 Libice nad Cidlinou, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabytí majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje, a to i při výkonu práv a povinností věřitelského výboru, Martinu anonymizovano , nar. 29. 9. 1993, bytem Na Okrajku 249, Libice nad Cidlinou, nabytí následujícího majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to -pozemku p.č. st. 239 včetně budovy č.p. 249, -pozemku p.č. 499/30, -pozemku p.č. 499/31, vše v k.ú. a obci Libice nad Cidlinou.

Odůvodnění :

Soud podle § 295 odst. 1 a 3 IZ povolil výjimku ze zákazu nabytí majetku z majetkové podstaty, a to vůči synovi dlužníků, který je ochoten shora uvedený soubor nemovitostí odkoupit v souladu s pokynem zajištěného věřitele o způsobu zpeněžení. Z přiložených listin vyplývá, že insolvenční správce vůči tomuto postupu nemá námitek. Takovýto postup je jistě v souladu účelem insolvenčního řízení a se společným zájmem věřitelů, kdy nebylo zjištěno nic k tomu, že navrhovatel se podílel na vzniku úpadku dlužníků a povolením výjimky se rozšiřuje potenciální okruh zájemců o majetek z majetkové podstaty, a tudíž potenciálně i výše dosaženého výtěžku.

Povolení výjimky nemá žádný vliv na ostatní podmínky zpeněžení předmětného majetku ve smyslu § 293 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, odvolání však může podat pouze navrhovatel.

V Praze dne 8. září 2015

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marcela Košťálová