KSPH 60 INS 33304/2014-B-22
KSPH 60 INS 33304/2014-B-22

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka: Vlasta anonymizovano , anonymizovano , bytem Děčínská 3213, 272 01 Kladno, zastoupeného Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, o přiznání osvobození, takto :

Soud nepřiznává dlužníku Vlastě anonymizovano osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.

Odůvodnění :

Usnesením č.j. KSPH 60 INS 33304/2014-B-6 ze dne 27.3.2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil mu, aby po dobu pěti let ze svých příjmů platil nezajištěným věřitelům na jejich pohledávky v určitém poměru uspokojení. Podáním doručeným soudu dne 12.10.2016 požádal dlužník o osvobození od placení zbylých pohledávek s tím, že dosud poskytnuté plnění nezajištěným věřitelům činí 37,69%.

Podle ustanovení § 414 odst. 1 IZ jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.

Podle ustanovení § 415 IZ je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek, nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud po slyšení dlužníka a insolvenčního správce přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 3 platí obdobně.

Dlužník dosud nesplnil povinnosti uložené mu výše uvedeným usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 60INS 33304/2014-B-6, zejména výrokem II. cit. usnesení, dosud nedošlo ke splnění oddlužení, a proto insolvenčnímu soudu nezbylo (aniž by nařizoval jednání za účelem slyšení dlužníka) než předčasnému požadavku dlužníka na přiznání osvobození od placení zbylých pohledávek nevyhovět-osvobození nepřiznat.

Poučení : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 19. října2016 JUDr. Květoslava Hovorková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová isir.justi ce.cz