KSPH 60 INS 33298/2014-P7-2
č. j.: KSPH 60 INS 33298/2014-P7-2

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Vítězslavem Plevou v insolvenční věci dlužníka: MONDICO, spol. s r.o., IČ: 00297704, se sídlem Husova 33, 250 82 Úvaly o přihlášce věřitele č. 7: Protlaky-Podvrty, s.r.o., IČ: 28242866, se sídlem Kozmíkova 1104/9, 10200 Praha 10

t a k t o:

I. Přihláška č. 7 věřitele č. 7: Protlaky-Podvrty, s.r.o., IČ: 28242866, se sídlem Kozmíkova 1104/9, 10200 Praha 10 s e o d m í t á ve výši 56.870,-Kč.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení končí.

O d ů v o d n ě n í:

Věřitel č. 7: Protlaky-Podvrty, s.r.o., IČ: 28242866, se sídlem Kozmíkova 1104/9, 10200 Praha 10 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svoji přihlášku č. 7. Při přezkumném jednání konaném dne 2. 7. 2015 byla tato přihláška popřena insolvenčním správcem co do pravosti.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle §197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže nastala v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nepřihlíží, odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud věřitele vyrozumí ve výroku rozhodnutí.

Věřitel č. 7 byl o popření části své pohledávky vyrozuměn dopisem insolvenčního správce, který mu byl doručen dne 8. 7. 2015 a kde byl také řádně poučen o svém právu podat žalobu na určení. Ve stanovené lhůtě nepodal ve smyslu ustanovení § 198 odst. 1 IZ žalobu proti insolvenčnímu správci a soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích shora.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat jen přihlášený věřitel.

V Praze dne 11. srpna 2015

Mgr. Vítězslav Pleva, v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Klára Dvořáková