KSPH 60 INS 22251/2013-A-23
Jednací číslo: KSPH 60 INS 22251/2013-A-23

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Domov Vraný, 273 73 Vraný 1, omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, zastoupeného opatrovníkem Pavlínou anonymizovano , bytem Vitry 2121, 272 01 Kladno, o insolvenčním návrhu věřitele Hypoteční banka, a. s., IČ 13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 22. 10. 2013, č.j. 60 INS 22251/2013-A-18,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2013, č.j. 60 INS 22251/2013-A-18, se mění tak, že -se úpadek dlužníka nezjišťuje, -JUDr. Sylva Rychtalíková, se sídlem Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10, se insolvenční správkyní neustanovuje, -na majetek dlužníka se konkurs neprohlašuje a úpadek nebude řešen jako nepatrný konkurs, -přezkumné jednání a schůze věřitelů svolané na 10. ledna 2014 se zrušuje, -ostatní uložené povinnosti se neukládají.

Odůvodnění:

Navrhující věřitel se svým insolvenčním návrhem domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Shora uvedeným usnesením soud zjistil úpadek dlužníka, rozhodl o jeho řešení nepatrným konkursem, ustanovil insolvenčního správce, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů a uložil dotčeným osobám další povinnosti související s rozhodnutím o insolvenčním návrhu.

Dne 8. 11. 2013 podala k poštovní přepravě podání Pavlína anonymizovano , opatrovnice dlužníka, jež dle svého obsahu je odvoláním dlužníka proti shora uvedenému usnesení. Dlužník uvedl, že rozsudkem Okresního soudu v Kladně ze dne 26. 7. 2012, čj. 18 Nc 804/2011-68, byl omezen ve své způsobilosti k právním úkonům a opatrovníkem mu byla ustanovena Pavlína anonymizovano . Dosavadní řízení je tak postiženo vadou, neboť dlužníku nebyl řádně doručen insolvenční návrh s poučením o možnosti podat návrh na povolení oddlužení.

Podle § 7 insolvenčního zákona Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení..

Podle § 210a o. s. ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a odst. 1, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí má povahu rozhodnutí, kterým dosud nenabyla práva žádná osoba (nejedná se o rozhodnutí, jímž by někomu byl přiznán nárok na splnění jeho subjektivního práva), soud prvního stupně přezkoumal vlastní usnesení napadené odvoláním dlužníka, jež je včasné a podané oprávněnou osobou, v mezích § 210a o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 20 o. s. ř. každý může před soudem jako účastník samostatně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti.

V průběhu odvolacího řízení byly zjištěny nové skutečnosti neznámé soudu v průběhu dosavadního řízení, a to že dlužník je od roku 2012 omezen ve způsobilosti k právním úkonům nad rámec nakládání s částkou 4.000,-Kč měsíčně a opatrovníkem mu byla ustanovena Pavlína anonymizovano , nar. 20. 5. 1981, když žádný záznam o této skutečnosti nevyplývá ani ze soudem pořízeného výpisu z centrální evidence obyvatel. Obdobně tak se v evidenci stále nachází údaj o trvalém pobytu dlužníka na adrese J. A. Komenského 212, Stochov a není zde uveden ani údaj o zvláštní doručovací adrese dlužníka. Přesto je vzhledem ke zjištěním učiněným v průběhu odvolacího řízení zřejmé, že dlužník od počátku řízení nemá odpovídající procesní způsobilost a je v řízení zastoupen opatrovníkem, s nímž však jako se zástupcem dosud nebylo jednáno. Řízení tak trpí vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, jež nemůže být za odvolacího řízení napravena (§ 219a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.).

Proto soud postupem podle § 210a o. s. ř., když napadeným rozhodnutím nenabyla dosud práva žádná osoba, odvolání dlužníka vyhověl a napadené usnesení ve smyslu odvolání dlužníka změnil tak, že odstranil všechny účinky rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku navrhovateli soud rozhodne podle dalšího průběhu insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 14. listopadu 2013

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. samosoudce Za správnost: Lucie Pěchotová