KSPH 60 INS 20754/2013-B-26
Jednací číslo: KSPH 60 INS 20754/2013-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Alfred anonymizovano , anonymizovano , trvalý pobyt v SR, Pod Donátom 897/6, 965 01, Žiar nad Hronom, bydlištěm v ČR, Sibřina 146, 250 84 Sibřina, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabytí,

takto:

I. Soud povoluje Alfrédu anonymizovano ml., synu dlužníka, bytem Sibřina 146, nabytí z majetkové podstaty dlužníka automobilu Locust L 752, RZ S03 4145.

II. Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. prodala mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka automobil Locust L 752, RZ S03 4145.

Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za těchto podmínek: a. prodeje nejvyšší nabídce s tím, že kupní cena bude činit minimálně částku 150.000,-Kč, b. kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, c. výzva k podávání nabídek ke koupi bude zveřejněna alespoň po dobu 1 měsíce minimálně prostřednictvím vhodné webové stránky, přičemž lhůta pro podávání nabídek nesmí být kratší.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby kopii uzavřené smlouvy o prodeji shora uvedených věcí předložil soudu ve lhůtě 5 dnů od jejího uzavření.

Odůvodnění :

Soud podle § 295 odst. 1 a 3 IZ povolil výjimkou ze zákazu nabytí majetku z majetkové podstaty, a to vůči synovi dlužníka. Takový postup je jistě v souladu účelem insolvenčního řízení a se společným zájmem věřitelů, a to zvláště za situace, kdy jsou stanoveny obecné pokyny pro zpeněžení předmětu mimo dražbu, které musí i syn dlužníka splnit. Zástupce věřitelů vyslovil s tímto postupem souhlas.

Dále insolvenční správce navrhl zpeněžení tohoto předmětu, k němuž nebylo uplatněno žádné právo ze zajištění, prodejem mimo dražbu.

Podle § 286 IZ majetkovou podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou podle zvláštního předpisu, prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení o.s.ř. o výkonu rozhodnutí nebo prodejem majetku mimo dražbu. O způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne se souhlasem věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů insolvenční správce.

Podle § 289 odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.

V dané věci zástupce věřitelů vyslovil souhlas se zpeněžením předmětu mimo dražbu za podmínek prodeje nejvyšší nabídce za minimální cenu 150.000,-Kč.

Soud vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu za podmínek shora uvedených, neboť ve smyslu § 289 odst. 1 IZ neshledal důvody, které by vyslovení souhlasu bránily. Podmínky prodeje stanovené ve výroku usnesení korespondují s návrhem insolvenčního správce, přičemž byly schváleny zástupcem věřitelů. Dále byly soudem upřesněny tak, aby dosažená kupní cena byla s ohledem na poskytnutí přiměřeného časového prostoru pro podávání nabídek skutečně korespondovala s reálně nejvyšší dosažitelnou tržní cenou v místě a čase, když takto se určený způsob zpeněžení jeví jak hlediska rozsahu a povahy zpeněžovaného majetku a jeho zjištěné obvyklé hodnoty, tak z hlediska efektivity zpeněžení jako adekvátní.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, odvolání však může podat pouze navrhovatel.

Proti ostatním výrokům tohoto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 15. října 2014

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D.,v. r. samosoudce

Za správnost: Ladislava Škutinová