KSPH 60 INS 20409/2013-B-37
Jednací číslo: KSPH 60 INS 20409/2013-B-37

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Karlovotýnská 437, 252 19, Rudná, o námitkách dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2015, č.j. KSPH 60 INS 20409/2013-B-34,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2015, č.j. KSPH 60 INS 20409/2013-B-34, se mění tak, že se dlužnice k navýšení svých příjmů nevyzývá.

Odůvodnění:

Uvedeným usnesením zdejší soud vyšší soudní úřednicí rozhodl tak, že vyzval dlužnici k navýšení svých příjmů tak, aby při plnění splátkového kalendáře byla schopna uhradit minimální zákonný rozsah pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů.

Proti tomuto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné, podala dlužnice námitky. Uvedla, že srážky z jejich příjmů jsou prováděny v dostatečné výši, peníze však byly odeslány insolvenčnímu správci její dcery. Situaci řešila s oběma insolvenčními správci.

Podle § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb. (ve znění účinném od 1. 1. 2014), o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Na základě námitek podaných včas oprávněnou osobou přezkoumal soud příslušným samosoudcem (§ 36d odst. 2 o. s. ř.) napadené usnesení vydané asistentem soudce, proti němuž není odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že námitky navrhovatele jsou důvodné.

V mezidobí insolvenční správkyně doručila soudu aktuální zprávu o stavu řízení, ve které potvrdila přijetí peněz z provedených srážek od zaměstnavatele dlužníka. Aktuální příjmy dlužnice proto odůvodňují předpoklad minimálního zákonného uspokojení pohledávek věřitelů účastnících se splátkového kalendáře.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 5. ledna 2016

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marcela Košťálová