KSPH 60 INS 20053/2014-B-32
KSPH 60 INS 20053/2014-B-32

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem náměstí Kinských 5, 150 00 Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci

dlužníka: IMM ASTRA s.r.o., IČO 27307565, se sídlem V Honech 688, 250 67 Klecany,

o vynětí věcí z majetkové podstaty,

takto:

Insolvenční soud i v působnosti věřitelského orgánu vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správkyně vyňala z majetkové podstaty dlužníka majetek, zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 9. 3. 2015 zveřejněný v insolvenčním rejstříku pod událostí B-2 pod položkami: po1-pohledávka-Společenství pro dům č.p. 686-dodávka vodného a stočného -faktura VS 2012688065 ve výši 22 187 Kč, po2-pohledávka-Společenství pro dům 687-dodávka vodného a stočného- faktura VS 2012688065 ve výši 9 707 Kč, po3-pohledávka-Společenství pro dům 688-dodávka vodného a stočného- faktura VS 2012688065 ve výši 5 411 Kč.

Odůvodnění:

Insolvenční správkyně požádala soud o souhlas s vynětím majetku z majetkové podstaty s odůvodněním, že se jedná o pohledávky sporné, vzhledem k absenci účetnictví dlužníka jsou nedobytné.

Podle ust. § 227 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon- dále jen IZ) může insolvenční správce z majetkové podstaty kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vyjmout věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů, zejména neprodejné věci a nedobytné pohledávky. Učiní tak po předchozím souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

Soud proto soud postupoval dle ust. § 227 IZ a s vynětím označeného majetku i v působnosti věřitelského orgánu vyslovil souhlas.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. (ust. § 91 IZ)

Praha 25. ledna 2018

JUDr. Květoslava Hovorková samosoudkyně isir.justi ce.cz