KSPH 60 INS 19816/2013-P8-8
Jednací číslo: KSPH 60 INS 19816/2013-P8-8

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Jince 360, 262 23, Jince, o přihlášce pohledávky věřitele č. 8 Door Financial a.s., IČ 29016126, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2013, č.j. 60 INS 19816/2013-P8-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2013, č.j. 60 INS 19816/2013-P8-4, se mění tak, že přihláška věřitele č. 8 Door Financial a.s., IČ 29016126, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4, se neodmítá a účast tohoto věřitele v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud rozhodl o odmítnutí přihlášky shora uvedeného věřitele a o ukončení jeho účasti v řízení. Soud vyšel z toho, že pohledávka věřitele nebyla v řízení zjištěna v rozsahu přesahujícím 50 % její výše v důsledku jejího popření insolvenčním správcem, proto soud přihlášku této pohledávky podle § 185 a § 178 IZ odmítl.

Proti uvedenému usnesení podal dlužník odvolání, které odůvodnil mj. tím, že soud ve stejné době rozhodl o stejné pohledávce věřitele usnesením č.j. 60 INS 19816/2013-P8-3, kterým vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a o. s. ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a odst. 1, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že v mezidobí nabylo právní moci rozhodnutí, kterým soud rozhodl o přihlášce věřitele tak, že vzal na vědomí její částečné zpětvzetí, nemůže napadené usnesení zjevně obstát a je proto nutno na ně hledět jako na rozhodnutí nesprávné.

Proto soud postupem podle § 95 IZ a § 210a o. s. ř., když napadeným rozhodnutím jednak nenabyla dosud práva jiná osoba než odvolatel, jednak se nejedná o rozhodnutí ve věci samé, odvolání věřitele vyhověl a napadené usnesení ve smyslu odvolání věřitele změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. listopadu 2013

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost: Lucie Pěchotová