KSPH 60 INS 19599/2013-A-13
Jednací číslo: KSPH 60 INS 19599/2013-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Boleslavská 1391, 250 02 Stará Boleslav, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 30. 8. 2013, č.j. KSPH 60 INS 19599/2013-A-10,

takto:

Usnesení ze dne 30. 8. 2013, č.j. KSPH 60 INS 19599/2013-A-10, se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění :

Uvedeným usnesením soud zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a rozhodl o nákladech řízení.

Proti uvedenému usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém navrhl zrušení tohoto usnesení, neboť zálohu ve stanovené výši zaplatil, byť až po stanovené lhůtě.

Podle § 374 odst. 3 o. s. ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k tomu, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil ve stanovené výši ještě před doručením napadeného rozhodnutí, byť až po soudem stanovené lhůtě, jedná se o platbu včasnou uskutečněnou v rámci řízení před soudem prvního stupně. Proto soud odvolání dlužníka vyhověl a postupem podle § 374 odst. 3 o. s. ř. změnil napadené usnesení vydané asistentem soudce tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 16. září 2013

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost: Lucie Pěchotová